Česká spořitelna

Stáhnout analýzu Česká spořitena SILVER v PDF (staženo 260× )

 

Udělené body

Název banky Počet bodů Váha Skóre
Aktiva celkem 9 15% 1,4
Vlastní kapitál 9 15% 1,4
Finanční páka 4 20% 0,8
Cena peněz 9 10% 0,9
Provozní náklady / Aktiva 8 10% 0,8
Čistý zisk 9 7,5% 0,7
Zisk před zdaněním 9 7,5% 0,7
Čistý zisk / Aktiva 5 5% 0,3
Čistý zisk / Cizí zdroje 5 10% 0,5
Celkem datová část 67 100% 7,3
Subjektivní část
Finanční pozice 9 25% 2,3
Hospodaření 8 20% 1,6
Vlastnická struktura 9 15% 1,4
Byznys 9 20% 1,8
Transparentnost 9 20% 1,8
Celkem subjektivní část 44 100% 8,8
Výsledek
Datová 7,3 60% 4,4
Subjektivní 8,8 40% 3,5
Výsledný počet bodů 7,9
Výsledné hodnocení SILVER

 

Česká spořitelna získala ve výsledném hodnocení celkem 7,9 bodu. To je pro ročník 2018 nejvyšší získaný počet bodů. Přesto však na nejvyšší možné ocenění ještě kousek schází, proto Česká spořitelna získává ocenění – Comsense Důvěryhodná banka SILVER.

Komentář k subjektivní části

Finanční pozice

Česká spořitelna po výrazném růstu bilanční sumy za rok 2017 o téměř 25 % získala zpět pozici největší banky na českém trhu. Za rok 2016 toto prvenství vydobyla ČSOB. Bilanční suma České spořitelny tedy rostla velmi výrazně na téměř 1,33 bilionu korun. Co se týče vlastního kapitálu, je však situace spíše opačná. Vlastní zdroje banky se totiž během roku 2017 naopak snížily. To bylo způsobeno výplatou dividend vyšších, než byl úplný výsledek hospodaření. Česká spořitelna totiž vyplatila vlastníkům, tedy především rakouské Erste, na dividendách necelých 12,2 miliardy korun, úplný výsledek byl přitom „jen“ 11,4 miliardy. Ve výsledku tedy došlo ke snížení vlastního kapitálu, a tedy poměrně výraznému nárůstu zadluženosti a poměru bilanční sumy vůči vlastním zdrojům. Tento ukazatel považujeme za jeden z nejdůležitějších při hodnocení finanční odolnosti banky, jedná se totiž v podstatě o ukazatel finanční páky. Vzhledem k tomu, že vzrostl na hodnotu téměř 11, Česká spořitelna tak v této kategorii datové části ztrácí oproti loňsku body.

Na druhou stranu se stále jedná o poměrně solidní hodnotu a důležitý je také pohled na strukturu majetku. Zde je na první pohled zřejmý výrazný nárůst pohledávek a vkladů u ČNB, což bylo v roce 2017 trendem celého českého bankovnictví. Celkem se tyto prostředky zvýšily ze zhruba 151 miliard za rok 2016 na téměř 400 miliard za loňský rok. Zhruba třetinu z této částky tvořily tzv. reverzní repo operace s ČNB. Těmi se centrální banka snaží regulovat množství peněz v ekonomice. V rámci restriktivní měnové politiky začala vloni ČNB zvyšovat úrokové sazby, kterými jsou tyto operace úročeny. Ke konci roku se dostaly na úroveň 0,5 %. To bylo samozřejmě pro všechny banky poměrně lákavé. Jedná se totiž v podstatě o bezrizikový výnos. Je tedy pochopitelné, že měla na konci roku 2017 Česká spořitelna u ČNB uloženou zhruba třetinu bilanční sumy. Z pohledu kreditní kvality se jedná o bezpečné vklady.

Struktura úvěrového portfolia České spořitelny se v roce 2017 příliš nezměnila. Podíl domácností v pohledávkách za klienty se udržel na zhruba 57 %, nefinančních podniků na zhruba 37 %. Pozitivně také hodnotíme poměrně značný pokles opravných položek, ke kterému došlo i přes růst úvěrů. Tento fakt naznačuje zlepšení pozice dlužníků banky. To je možno přičítat také pozitivnímu vývoji ekonomiky. Nejvýznamnějšími věřiteli banky zůstávají nadále také domácnosti. Ty měly na konci loňska u České spořitelny uloženo přes 618 miliard korun. To bylo zhruba 70 % všech závazků za klienty. Spořitelně se navíc podařilo zmírnit úbytek klientů, který byl nejnižší za posledních 5 let. Banka si tak nadále drží pozici nejpočetnější klientely na českém trhu.

I přes mírný pokles vlastních zdrojů tak hodnotíme finanční pozici banky nadále jako velmi nadprůměrnou a v této kategorii od nás získává 9 bodů.

Hospodaření

České spořitelně se vloni podařilo udržet velmi slušnou úroveň provozních výnosů. Byl zde sice patrný pokles úrokových výnosů a inkasovaných poplatků, přesto udržela čisté výnosy přes 37 miliard korun. Bance se také podařilo udržet výši provozních nákladů, a to i přes výrazný nárůst bilanční sumy. Díky tomu došlo k výraznému poklesu podílu provozních nákladů a aktiv. Přesto však ale došlo k mírnému poklesu jak zisku před zdaněním, tak čistého zisku.

Výraznější pokles je ale zřejmý u úplného výsledku hospodaření. Ostatní úplný výsledek za účetní období, po odečtení daně, který se skládá ze zajištění peněžních toků, zajištění měnového rizika čistých zahraničních investic a čistého zisku z realizovatelných finančních aktiv, dosáhl za rok 2017 u České spořitelny -3,2 miliardy korun. Zde se totiž projevily ztráty z oceňovacích rozdílů z realizovatelných finančních aktiv ve výši -1,2 miliardy korun a ze zajištění peněžních toků ve výši -2,7 miliardy korun. Obě tyto položky se také samozřejmě následně projevují ve změnách vlastního kapitálu. Vliv kurzových rozdílů byl oproti těmto nevýrazný.

Ztráty ze zajištění peněžních toků a realizovatelných finančních aktiv byly způsobeny zejména růstem úrokových sazeb. To se mimo jiné projevilo v růstu referenční sazby úrokových swapů. Cena zajišťovacích derivátů a realizovatelných dluhopisů během jejich života se řídí vývojem úrokových sazeb. Platí, že s růstem úrokových sazeb klesá současná hodnota budoucích plateb plynoucích z dluhopisu, takže klesá vnitřní hodnota dluhopisu a následně i jeho tržní cena. Jedná se tedy o faktor, který měl loni vliv na téměř všechny námi banky. V případě České spořitelny je ztráta z ostatního úplného výsledku ještě poměrně mírná.

Vzhledem k solidním výnosům, dobré úrovni nákladovosti a dalším popsaným faktorům hodnotíme hospodaření České spořitelny 8 body.

Vlastnická struktura

Majoritním vlastníkem České spořitelny je stále středoevropská finanční skupina Erste Group. Podíl Erste na hlasovacích právech byl na konci roku 2017 přes 99,5 %. V říjnu 2018 bylo oznámeno rozhodnutí o vytěsnění minoritních akcionářů České spořitelny. Tím bylo také ukončeno obchodování akcií České spořitelny na volném trhu RM-Systému. Erste tak přebrala nad Spořitelnou plnou kontrolu. Z pohledu vlastnické struktury se však prakticky nic nemění. Za bankou stále stojí kvalitní partner obchodovaný na burze, pro kterého je Česká spořitelna velmi důležitým aktivem.

V případě Erste se jedná o velmi solidního vlastníka, který bude mít díky vytěsnění minoritních akcionářů jednodušší rozhodování, proto hodnotíme vlastnickou strukturu 9 body.

Byznys

Česká spořitelna nadále zůstává bankou zaměřenou především na retailovou klientelu. Nejvýznamnější položkou na straně aktiv, která generuje největší část provozních výnosů, jsou klientské úvěrové obchody. České spořitelně se podařilo loni více zrychlit růst úvěrů. Oproti 8,4 % v roce 2016 se čistý objem klientských úvěrů bez reverzních repo operací meziročně zvýšil o 10,0 %. Nejvýznamnějšími dlužníky České spořitelny jsou nadále domácnosti. Nejvyšší růstovou dynamiku však zaznamenaly hypotéky fyzickým osobám a úvěry velkým korporátním klientům, malým a středním podnikům a veřejnému sektoru.

Klientské vklady jsou dlouhodobě nejdůležitějším zdrojem financování České spořitelny. Vklady domácností se zvýšily o 6,8 % na 619,4 miliardy korun. Bance se také podařilo zmírnit úbytek klientů. Došlo také ke zkonzervativnění portfolia navýšením vkladů a pohledávek za ČNB, které díky růstu úrokových sazeb začínají i vydělávat. Tento růst však nebyl příliš vysoký, proto jej z pohledu kreditní kvality hodnotíme pozitivně. Celková diverzifikace portfolia České spořitelny vypadá dobře.

Celkově byznys České spořitelny hodnotíme nadprůměrně 9 body.

Transparentnost

Úroveň transparentnosti České spořitelny je stále na velmi vysoké úrovni. Množství a kvalita informací, které zveřejňuje, patří k nadprůměru na českém trhu. Přesto bychom v některých ohledech uvítali větší množství informací, jako například detailní rozklíčování ztrát z oceňovacích rozdílů z realizovatelných finančních aktiv a ze zajištění peněžních toků. Proto hodnotíme úroveň transparentnosti České spořitelny 9 body.

Výsledné hodnocení

Celkově tak Česká spořitelna získává v ročníku 2018 Comsense Důvěryhodná banka 7,9 bodu a certifikát Důvěryhodná banka SILVER.

Finanční pozice

[mil. Kč] 2017 2016 2015 2014
Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank 280 221 173 100 111 027 54 489
Pohledávky za bankami 157 525 22 328 34 717 38 533
Pohledávky za klienty čisté 638 694 577 453 532 524 500 039
Realizovatelná finanční aktiva 55 283 81 274 78 053 99 289
Finanční aktiva držená do splatnosti 163 679 167 899 160 988 151 513
Finanční aktiva k obchodování 11 433 20 944 14 725 23 231
Celkem aktiva 1 329 223 1 066 526 959 584 902 589
Vlastní kapitál celkem 120 975 121 730 119 963 107 783
Závazky vůči klientům 881 997 786 876 713 836 680 439
Závazky vůči bankám 295 232 114 282 83 915 54 570
Vydané dluhopisy 1 805 9 173 15 493 23 833
Finanční závazky určené k obchodování 11 414 17 982 14 956 23 431
Celkem dluh 1 207 133 943 589 839 621 794 806
Finanční páka 10,99 8,76 8,00 8,37
Zadluženost 90,8% 88,5% 87,5% 88,1%

Pohledávky a vklady u centrálních bank

[mil. Kč] 2017 2016
Reverzní repo operace 139 276 4 535
Ostatní vklady u centrálních bank 253 017 146 720
z toho PMR 12 389 6 419
Celkem 392 293 151 255

Hospodaření

[mil. Kč]  2017 2016 2015 2014
Čistý úrokový výnos 25 350 25 512 25 864 26 673
Čistý výnos z poplatků a provizí .   8 803 9 308 10 254 11 306
Zisk před zdaněním 18 027 18 925 17 940 18 720
Čistý zisk 14 612 15 455 14 295 15 070
Úplný výsledek hospodaření 11 409 15 010 15 493 16 299
Cena peněz 0,23% 0,31% 0,37% 0,52%
Provozní náklady/Aktiva 1,37% 1,70% 1,94% 2,02%
Čistý zisk/Dluh 0,95% 1,59% 1,85% 2,05%
Čistý zisk/Aktiva 0,86% 1,41% 1,61% 1,81%

Struktura pohledávek za klienty

[mil. Kč] 2017 2016 2015
Dluhopisy klientů – nefinanční podniky N/A 793 563
Úvěry a jiné pohledávky – vládní instituce 17 171 19 117 19 932
Ostatní finanční instituce 18 306 10 286 11 702
Nefinanční podniky 240 747 216 617 196 843
Domácnosti 362 470 330 640 303 484
Celkem 638 694 577 453 532 524
Opravné položky celkem 12 399 15 539 16 312

Expozice vůči kreditnímu riziku

[mil. Kč]                                                         2017 2016 2015
Zemědělství a lesnictví 16 026 15 652 14 262
Těžební průmysl 1 657 1 939 2 052
Zpracovatelský průmysl 61 659 55 923 49 894
Energetika a vodní hospodářství 22 363 21 210 21 207
Stavebnictví 9 352 8 033 7 459
Obchod 44 588 38 517 35 156
Doprava a komunikace 16 000 16 587 13 817
Pohostinství a ubytování 5 377 3 264 2 975
Finanční a pojišťovací služby 18 494 10 475 10 878
Trh nemovitostí a bydlení 74 653 69 795 67 511
Sektor služeb 22 141 17 416 11 827
Veřejná správa 16 044 17 886 34 536
Školství, zdravotnictví a umění 6 095 6 415 6 301
Soukromé domácnosti 336 644 309 880 270 961
Celkem 651 093 592 992 548 836

Struktura závazků za klienty

[mil. Kč]                                                     2017 2016 2015
Vládní instituce 62 403 57 357 50 604
Ostatní finanční instituce 73 488 27 328 15 717
Nefinanční podniky 127 962 124 333 115 926
Domácnosti 618 144 577 858 527 570
Celkem 881 997 786 876 709 817

Závěrečné upozornění

Analýzu vytvořila společnost Comsense analytics s.r.o. z veřejně dostupných informací, které zveřejnily instituce, jež jsou předmětem analýzy. Společnost Comsense analytics s.r.o. neručí za správnost finančních dat ani z nich vyplývajících finančních ukazatelů a vychází z předpokladu, že finanční data zveřejněná samotnými finančními institucemi představují reálné zachycení ekonomické reality, což potvrdily i jejich auditorské společnosti.

Cílem této analýzy není vyvolat paniku na českém kapitálovém trhu tím, že bychom upozorňovali na ty finanční instituce, které mají horší kreditní hodnocení než oceněné banky. Naopak společnost Comsense analytics s.r.o. má v úmyslu ocenit ty finanční instituce, které mají vysokou kreditní kvalitu a informační otevřenost vůči svým zákazníkům. Z toho důvodu tento dokument neobsahuje detailní hodnocení neoceněných institucí. Na vyžádání je však společnost Comsense analytics s.r.o. ochotna vydat detailní výsledky přímo zástupci neoceněné instituce, aby se transparentní formou dozvěděl, proč instituce nebyla oceněna.

Tato analýza vzniká na náklady společnosti Comsense analytics s.r.o. a její výsledky nejsou nijak ovlivněny jakýmkoliv obchodním vztahem s jakoukoliv bankovní institucí.

Analýza nehodnotí kvalitu služeb hodnocených bank, ale představuje názor společnosti Comsense analytics s.r.o. na kreditní kvalitu analyzovaných společností.

Kontakty

Comsense analytics s.r.o.

IČ: 056 26 561

Jiráskovo náměstí 1981/6

Praha 2

120 00

Mail: analyzy@comsense.cz

www.comsense.cz