ČSOB

Stáhnout analýzu ČSOB SILVER v PDF (staženo 197× )

Udělené body

Název banky Počet bodů Váha Skóre
Aktiva celkem 9 15% 1,4
Vlastní kapitál 8 15% 1,2
Finanční páka 3 20% 0,6
Cena peněz 9 10% 0,9
Provozní náklady / Aktiva 9 10% 0,9
Čistý zisk 9 7,5% 0,7
Zisk před zdaněním 9 7,5% 0,7
Čistý zisk / Aktiva 7 5% 0,4
Čistý zisk / Cizí zdroje 8 10% 0,8
Celkem datová část 71 100% 7,5
Subjektivní část
Finanční pozice 7 25% 1,8
Hospodaření 9 20% 1,8
Vlastnická struktura 9 15% 1,4
Byznys 8 20% 1,6
Transparentnost 7 20% 1,4
Celkem subjektivní část 40 100% 7,9
Výsledek
Datová 7,5 60% 4,5
Subjektivní 7,9 40% 3,2
Výsledný počet bodů 7,6
Výsledné hodnocení SILVER

ČSOB získala celkem 7,63 bodu, což znamená krásný druhý nejlepší výsledek ročníku 2018 a ocenění – Comsense Důvěryhodná banka SILVER.

Komentář k subjektivní části

Finanční pozice

Československá obchodní banka (ČSOB) drží ve výsledcích za rok 2017 několik druhých míst. V první řadě byla druhou největší bankou na českém trhu dle celkové velikosti bilanční sumy. Ta byla jen o něco málo menší než u České spořitelny. Kromě toho měla například druhou nejpočetnější klientelu. V čem byla ale ČSOB bezkonkurenční první, bylo množství prostředků u ČNB. Ty dosáhly celkově něco málo přes 505 miliard korun. To je opravdu obrovské množství peněz a více než 38 % všech aktiv ČSOB ke konci roku 2017.

Jen repo operace tvořily z této částky přes 475 miliard, což znamená meziroční nárůst na více než dvojnásobek. Repo operace tvořily z úvěrového portfolia přes 44 %. To je výjimečně velký podíl. Na jednu stranu se sice jedná o bezpečné pohledávky, na druhou však ke konci roku 2017 nesly výnos jen 0,5 %.

Ačkoliv došlo k růstu především repo operací s ČNB, ČSOB meziročně zvýšila v podstatě celé úvěrové portfolio. U retailové i korporátní klientely však došlo spíše k organickému růstu v řádech jednotek procent. Z pohledu zaměření tvoří největší podíl v portfoliu banky hypoteční úvěry 41 % a korporátní bankovnictví 31 %. Jedná se tedy o univerzální banku nabízející služby ve všech segmentech.

Z pohledu zdrojů financování jsou nejvýznamnější klientské vklady. Ty vzrostly během roku 2017 o zhruba 10 % a tvořily přes 67 % vkladů respektive 57 % celkové bilanční sumy. Nejvíce rostly emitované cenné papíry, a to o 57 %, přičemž jejich podíl na závazcích se zvýšil z 24 na 30 %. Jedná se především o depozitní směnky, u kterých však banka bohužel neuvádí žádné podrobné informace.

U vlastního kapitálu banky došlo k mírnému růstu. Úplný výsledek totiž dokázal pokrýt výplatu dividend, zbytek byl tak přesunut právě do vlastních zdrojů. Bohužel tento růst nereflektoval růst bilanční sumy, a tak došlo ke zhoršení zadluženosti a finanční páky. Ta překročila hranici hodnoty 14, což je na poměry českého bankovnictví již poměrně značné číslo.

Přesto hodnotíme finanční pozici ČSOB mírně lépe než loni, a získává proto 7 bodů.

Hospodaření

Z pohledu hospodaření se ČSOB daří. Podařilo se jí za rok 2017 zvýšit jak čistý úrokový výnos, tak inkasovat více ne poplatcích a provizích. I díky vyššímu zisku z finančních operací rostly čisté provozní výnosy více než provozní náklady a banka tak vykázala meziročně zisk před zdaněním vyšší o 14 %. Čistý zisk i úplný výsledek hospodaření měla banka loni znatelně meziročně vyšší. Celkově vydělala přes 15,3 miliardy, což byl vůbec nejlepší výsledek mezi hodnocenými bankami.

Proto hodnotíme hospodaření ČSOB nadprůměrně dobře známkou 9.

Vlastnická struktura

Skupinu ČSOB nadále vlastní belgická KBC Bank, která patří do mezinárodní bankopojišťovací skupiny KBC Group, v tomto ohledu se prakticky nic nezměnilo. Její podíl je nadále 100 %. Jedná se o silného vlastníka, který je navíc obchodovaný na veřejných trzích. KBC je skupina, která se zaměřuje především na klientelu v oblasti fyzických osob, privátního bankovnictví, malých a středních podniků a středně velkých korporací. Podle finančních i valuačních ukazatelů se jedná o kvalitní instituci.

Tuto vlastnickou strukturu hodnotíme velmi pozitivně celkově 9 body.

Byznys

Na bankovním podnikání ČSOB se v roce 2017 také příliš nezměnilo. Skupina je prostřednictvím hypoteční banky nadále největším poskytovatelem úvěrů na bydlení na českém trhu. Jak bylo již zmíněno, banka má druhou nejpočetnější klientelu na českém trhu. Jedná se o univerzální banku s poměrně dobře diverzifikovaným portfoliem mezi retailovou a korporátní klientelu. Pozitivně hodnotíme klesající podíl opravných položek.

Z pohledu byznysu došlo k nejvýraznější změně v pohledávkách vůči ČNB. Objem reverzních repo operací během roku 2017 vzrostl více než dvojnásobně. To je sice částečně ospravedlněno růstem úrokových sazeb, na druhou stranu se jednalo o velmi významnou část portfolia. Tu lze sice považovat za velmi bezpečnou, na druhou stranu lze existuje i určitý ušlý zisk.

Proto hodnotíme byznys ČSOB celkově 8 body.

Transparentnost

Celkově vzato je transparentnost ČSOB na velmi vysoké úrovni. Banka zveřejňuje bezesporu velké množství informací, přesto dle našeho názoru chybí důraz na detail a přehlednost. Některé významné položky jako například depoziční směnky nejsou do detailu vysvětleny. V tomto ohledu má ČSOB stále co zlepšovat.

Přesto hodnotíme transparentnost nadprůměrnými 7 body.

Celkově hodnocení

Celkově si ČSOB v ročník 2018 Comsense Důvěryhodné banky odnáší výborné ocenění SILVER a pomyslnou druhou příčku.

Finanční pozice

[mil. Kč] 2017 2016 2015 2014
Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank 54 499 58 198 117 287 72 076
Úvěry a pohledávky čisté 1 062 201 783 223 579 448 506 635
Opravné položky 9 031 10 066 10 959 11 198
Centrální banky 475 047 235 003 70 001 27 000
Vládní instituce 6 034 6 446 9 009 8 018
Úvěrové instituce 8 805 11 209 16 046 22 778
Ostatní právnické osoby 233 418 220 073 207 109 192 815
Soukromé osoby 347 928 320 558 288 242 267 222
Realizovatelná finanční aktiva 29 482 53 861 59 961 56 121
Finanční aktiva držená do splatnosti 115 621 132 679 136 433 144 074
Finanční aktiva k obchodování 16 245 19 440 29 494 50 626
Celkem aktiva 1 315 590 1 085 527 956 325 865 639
Vlastní kapitál celkem 93 703 88 735 90 719 85 580
Finanční závazky 1 163 087 931 757 812 205 686 136
Závazky k úvěrovým institucím 68 503 32 598 23 786 59 065
Závazky k ostatním klientům 744 448 676 162 621 927 599 143
Vydané dluhové CP 350 136 222 997 166 492 27 928
Finanční závazky k obchodování 34 606 40 044 29 970 69 624
Celkem dluh 1 221 887 996 792 865 606 780 059
Finanční páka 14,04 12,23 10,54 10,11
Zadluženost 92,88% 91,83% 90,51% 90,11%

Hospodaření

[mil. Kč] 2017 2016 2015 2014
Čistý úrokový výnos 22 692 22 235 22 303 22 872
Čistý výnos z poplatků a provizí 6 396 6 218 6 391 5 979
Zisk před zdaněním 20 969 18 380 16 461 16 178
Čistý zisk 17 516 15 148 13 989 13 621
Úplný výsledek hospodaření 15 301 12 797 13 609 13 283
Cena peněz 0,27% 0,28% 0,38% 0,51%
Provozní náklady/Aktiva 1,24% 1,44% 1,64% 1,73%
Čistý zisk/Dluh 1,25% 1,28% 1,57% 1,70%
Čistý zisk/Aktiva 1,16% 1,18% 1,42% 1,53%

Pohledávky a vklady u centrálních bank

[mil. Kč] 2017 2016
Reverzní repo operace 475 047 235 003
Ostatní vklady u centrálních bank 30 435 37 215
z toho PMR 12 831 10 782
Celkem 505 482 272 218

 

Struktura finančních závazků

[mil. Kč] 2017 2016 2015
Běžné účty a jednodenní vklady 36 196 9 186 10 853
Termínové vklady 10 296 13 978 12 933
Repo operace 22 011 9 452 0
Závazky k úvěrovým institucím 68 503 32 616 23 786
Běžné účty a jednodenní vklady 506 522 441 896 389 212
Termínové vklady 11 806 8 299 10 762
Spořicí účty 214 976 214 689 213 355
Vklady klientů penzijních fondů 51 29 24
Ostatní závazky 11 093 11 249 8 574
Závazky k ostatním klientům 744 448 676 162 621 927
Dluhové cenné papíry 13 251 20 970 20 632
Depozitní směnky 336 885 202 027 145 860
Vydané dluhové cenné papíry 350 136 222 997 166 492
Celkem 1 163 087 931 775 812 205

Úvěrové portfolio

[mil. Kč] 2017 2016
Hypoteční úvěry 306 243 275 889
Spotřebitelské úvěry 37 727 32 773
SME 118 793 111 882
Leasing 41 249 37 634
Korporátní bankovnictví 233 659 229 126
Factoring 6 288 5 192
Ostatní 72 1 099
Čistá expozice celkem 744 031 693 595

Závěrečné upozornění

Analýzu vytvořila společnost Comsense analytics s.r.o. z veřejně dostupných informací, které zveřejnily instituce, jež jsou předmětem analýzy. Společnost Comsense analytics s.r.o. neručí za správnost finančních dat ani z nich vyplývajících finančních ukazatelů a vychází z předpokladu, že finanční data zveřejněná samotnými finančními institucemi představují reálné zachycení ekonomické reality, což potvrdily i jejich auditorské společnosti.

Cílem této analýzy není vyvolat paniku na českém kapitálovém trhu tím, že bychom upozorňovali na ty finanční instituce, které mají horší kreditní hodnocení než oceněné banky. Naopak společnost Comsense analytics s.r.o. má v úmyslu ocenit ty finanční instituce, které mají vysokou kreditní kvalitu a informační otevřenost vůči svým zákazníkům. Z toho důvodu tento dokument neobsahuje detailní hodnocení neoceněných institucí. Na vyžádání je však společnost Comsense analytics s.r.o. ochotna vydat detailní výsledky přímo zástupci neoceněné instituce, aby se transparentní formou dozvěděl, proč instituce nebyla oceněna.

Tato analýza vzniká na náklady společnosti Comsense analytics s.r.o. a její výsledky nejsou nijak ovlivněny jakýmkoliv obchodním vztahem s jakoukoliv bankovní institucí.

Analýza nehodnotí kvalitu služeb hodnocených bank, ale představuje názor společnosti Comsense analytics s.r.o. na kreditní kvalitu analyzovaných společností.

Kontakty

Comsense analytics s.r.o.

IČ: 056 26 561

Jiráskovo náměstí 1981/6

Praha 2

120 00

Mail: analyzy@comsense.cz

www.comsense.cz