ČSOB

Československá obchodní banka, a. s. (ČSOB) byla založena státem v roce 1964 jako banka pro poskytování služeb v oblasti financování zahraničního obchodu a volnoměnových operací s působností na československém trhu. K její privatizaci došlo v roce 1999, kdy se jejím majoritním vlastníkem stala belgická KBC Bank. Ta je 100% dceřinou společností mezinárodní bankopojišťovací skupiny KBC Group. V červnu 2000 ČSOB převzala Investiční a poštovní banku. Od roku 2007 je KBC jediným akcionářem ČSOB. Do té doby působila ČSOB na českém i slovenském trhu, v lednu 2008 však byla slovenská pobočka ČSOB transformována do samostatné právnické osoby.

ČSOB se v současnosti prezentuje jako univerzální banka poskytující služby všem klientským segmentům, tedy fyzickým osobám, malým a středním podnikům, korporátním a institucionálním klientům. Skupina ČSOB zahrnuje Hypoteční banku, ČSOB Pojišťovnu, Českomoravskou stavební spořitelnu, ČSOB Penzijní společnost, ČSOB Leasing, ČSOB Asset Management, ČSOB Factoring a skupinu Patria.

Finanční pozice

ČSOB se na konci roku 2016 stala díky vysokému 13,5% růstu bilanční sumy největší bankou na českém trhu, co se celkového majetku týče. Její celková aktiva poprvé v historii překročila hranici 1 bilionu korun a dosáhla celkové výše přes 1,085 bilionu. Překonala tím do té doby největší Českou spořitelnu.

Jde o velkou banku, i co se počtu klientů týče. Na konci roku 2016 měla ČSOB zhruba 2,8 klientů, a na českém bankovním trhu tak suverénně zaujímá druhé místo za tradičně nejpočetnější klientelou České spořitelny. Na třetí Komerční banku má však náskok téměř 1,15 milionu klientů.

I když se oba tyto ukazatele na první pohled zdají být velmi pozitivní, prozkoumáme-li je do hloubky, zjistíme, že v mnoha ohledech má ČSOB velké nedostatky a slabiny. Hlavním problémem ČSOB je vybavenost vlastními zdroji. Vlastní kapitál totiž i přes vysoký meziroční růst v roce 2016 klesl o téměř 2 miliardy korun.

Tabulka: Základní ukazatele finanční pozice ČSOB

[mil. Kč]

2016

2015

2014

2013

Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank

57 074

117 287

72 076

20 728

Úvěry a pohledávky čisté

783 223

579 448

506 635

475 543

Opravné položky

10 066

10 959

11 198

11 144

Centrální banky

235 003

70 001

27 000

32 000

Vládní instituce

6 446

9 009

8 018

8 058

Úvěrové instituce

11 209

16 046

22 778

26 688

Ostatní právnické osoby

220 073

207 109

192 815

169 761

Soukromé osoby

320 558

288 242

267 222

250 180

Realizovatelná finanční aktiva

56 938

59 961

56 121

75 843

Finanční aktiva držená do splatnosti

132 679

136 433

144 074

150 944

Finanční aktiva k obchodování

20 008

29 494

50 626

204 729

Celkem aktiva

1 085 527

956 325

865 639

962 954

Vlastní kapitál celkem

88 735

90 719

85 580

80 453

Finanční závazky

931 757

812 205

686 136

677 232

Závazky k úvěrovým institucím

32 598

23 786

59 065

55 087

Závazky k ostatním klientům

676 162

621 927

599 143

591 127

Vydané dluhové CP

222 997

166 492

27 928

31 018

Finanční závazky k obchodování

40 044

29 970

69 624

186 920

Celkem dluh

996 792

865 606

780 059

882 501

Finanční páka

12,23

10,54

10,11

11,97

Zadluženost

91,83%

90,51%

90,11%

91,65%

Zatímco celková aktiva ČSOB vzrostla o téměř 130 miliard korun, vlastní kapitál se snížil o téměř 2 miliardy. Již tak poměrně vysoká úroveň finanční páky 10,54 na konci roku 2015 vzrostla v roce 2016 na 12,23. To je vysoké číslo jak oproti ostatním velkým českým bankám, tak v mezinárodním srovnání. Ve výsledku tak sice ČSOB získává vysoké bodové hodnocení za absolutní výši bilanční sumy i vlastního kapitálu, kde se v obou udržela v 20 % nejlepších světových bank. Avšak za finanční páku, která je jedním z nejdůležitějších ukazatelů finanční stability banky získává podprůměrné hodnocení a více než 60 % bank z celého světa je na tom lépe.

Co se týče struktury majetku tak ČSOB, na rozdíl od ostatních bankovních institucí na českém trhu, nerozděluje úvěry a pohledávky do několika položek, a to typicky za klienty a za bankami, ale uvádí je v celkové výši. Tato položka tvořila na konci roku 2016 72,15 % celkové bilanční sumy a meziročně dosáhla úctyhodného růstu přes 35 %.

ČSOB však do této položky zahrnuje i úvěry a pohledávky za centrálními bankami. Jedná se o úvěry z reverzních repo operací s ČNB v objemu více než 235 miliard korun ke konci roku 2016. A právě tato položka tvořila hlavní část růstu úvěrového portfolia ČSOB. Meziročně vzrostla o závratných 236 %. A nejde o jediné prostředky ČSOB u ČNB. Kromě nich měla dalších 37,2 miliardy korun ve formě jednodenních půjček a ostatních vkladů a 10,8 miliardy ve formě povinných minimálních rezerv. Celkově tak měla ČSOB u ČNB na konci roku 2016 přibližně 283 miliard korun, přičemž pouze 3,8 % této částky tvořily povinné rezervy.

Vezmeme-li v úvahu fakt, že tyto prostředky byly ČNB úročeny ve výši 0,05 %, jedná se vlastně o bankou nevyužívané prostředky téměř bez jakéhokoli výnosu. Navíc dalších 9 miliard držela banka ve formě hotovosti, což je celkem 292 miliard prakticky bez výnosu. To bylo téměř 27 % celkových aktiv ČSOB. To je velmi vysoký podíl, který navíc meziročně roste, v roce 2015 to bylo zhruba 19,5 %.

Úvěry a pohledávky za soukromé společnosti a fyzické osoby tvořily v portfoliu ČSOB na konci roku 2016 540,6 miliardy korun. Tyto položky sice zaznamenaly meziroční růst, a to 9,1 %. Společně s vládními institucemi a bankami pak bylo úvěrové portfolio ČSOB 558,3 miliardy korun. To je méně, než je tomu například u České spořitelny nebo Komerční banky, a to jsou přitom banky, které mají menší bilanční sumu než ČSOB.

Další významnou položkou jsou realizovatelná finanční aktiva a finanční aktiva držená do splatnosti. Tyto dvě položky byly na konci roku 2016 v celkové výši 189,6 miliardy korun. Jedná se prakticky pouze o dluhové cenné papíry a to především české státní dluhopisy. Jsou to tak sice cenné papíry s malým rizikem, také však s velmi nízkými výnosy. Mnohem více rizikovější položkou jsou finanční aktiva k obchodování ve výši 20 miliard korun, které jsou tvořené především obchodními deriváty. Vzhledem k velikosti bilanční sumy ČSOB se však nejedná o příliš velkou expozici a banka navíc dlouhodobě tato finanční aktiva snižuje, i když pomalým tempem.

Co se týče zdrojů financování, opírá se ČSOB především o cizí zdroje. Jak již bylo zmíněno výše, úroveň vlastního kapitálu v roce 2016 meziročně i přes růst celkové bilanční sumy klesla. Cizí zdroje naopak vzrostly o více než 15 % na celkových 996,8 miliardy korun.

V tomto případě se jedná o dva hlavní pilíře, a to o závazky ke klientům z řad fyzických osob a soukromých společností ve výši 676,2 miliardy korun a emitované dluhové cenné papíry ve výši téměř 223 miliardy korun. V případě vkladů klientů se jedná především o běžné účty, jednodenní vklady a spořicí účty, v případě vydaných dluhových cenných papírů především o depozitní směnky. Banka bohužel neuvádí detailnější informace těchto závazků.

Druhou nejvýznamnější položkou cizích zdrojů jsou finanční závazky k obchodování, v celkové výši 40 miliard korun ke konci roku 2016. Jedná se o různé cenné papíry, finanční deriváty apod. Banka však ani v tomto případě neposkytuje bližší informace.

Celkově hodnotíme finanční pozici ČSOB 6 body. Na jednu stranu sice oceňujeme růst bilanční sumy, díky kterému se na konci roku 2016 jednalo o největší banku na českém trhu, jednalo se však o růst cizích zdrojů a poklesu vlastního kapitálu. Banka tak získala podprůměrné hodnocení za úroveň finanční páky. Více než čtvrtinu majetku banky navíc tvoří vklady u centrální banky, které nepřináší téměř žádný výnos. Úvěrové portfolio banky za klienty a soukromými společnostmi roste pomaleji než bilanční suma, což značí, že banka nemá dostatečné využití pro rostoucí množství finančních prostředků.

Hospodaření

ČSOB měla v minulých letech velmi dobrou úroveň ziskovosti a hospodaření, díky čemuž získala téměř maximální možný počet bodů. Za rok 2016 se bance podařilo udržet téměř stejnou úroveň čistých úrokových výnosů a čistých výnosů z poplatků a provizí.

Tabulka: Přehled hospodaření ČSOB

[mil. Kč]

2016

2015

2014

2013

Čistý úrokový výnos

22 235

22 303

22 872

22 651

Čistý výnos z poplatků a provizí

6 218

6 391

5 979

5 608

Zisk před zdaněním

18 380

16 461

16 178

15 900

Čistý zisk

15 148

13 989

13 621

13 651

Úplný výsledek hospodaření

12 797

13 609

13 283

11 632

Cena peněz

0,28%

0,38%

0,51%

0,50%

Provozní náklady/Aktiva

1,44%

1,64%

1,73%

1,54%

Čistý zisk/Dluh

1,28%

1,57%

1,70%

1,32%

Čistý zisk/Aktiva

1,18%

1,42%

1,53%

1,21%

Banka si také i přes růst bilanční sumy zachovala v roce 2016 téměř stejnou úroveň provozních nákladů jako v roce 2015, a to 15,7 miliardy korun. Díky vyššímu zisku z finančních nástrojů a z realizovatelných finančních aktiv se jí podařilo dosáhnout o zhruba 2 miliardy korun vyššího zisku před zdaněním a díky tomu i vyššího čistého zisku. Tyto položky však nezahrnují čistý úrok z finančních aktiv a finančních závazků vykazovaných v reálné hodnotě do zisku nebo ztráty, což je zachyceno v úplném výsledku hospodaření. Ten tak meziročně klesl o téměř 6 % na 12,8 miliardy korun.

To vedlo k celkovému poklesu ziskovosti banky, která tak za rok 2016 obdržela méně bodů než v předchozích letech. Na druhou stranu stejná úroveň provozních nákladů při vyšší bilanční sumě znamenají lepší výsledek v této kategorii.

Celkově hodnotíme hospodaření ČSOB 8 body. I přes pokles úplného výsledku hospodaření se stále jedná o banku s velmi solidní úrovní ziskovosti. V roce 2016 došlo navíc meziročně k úspoře u všeobecných správních nákladů a poklesu provozní ziskovosti celkových aktiv.

Vlastnická struktura

Skupinu ČSOB 100% vlastní belgická KBC Bank, která patří do mezinárodní bankopojišťovací skupiny KBC Group. Jedná se o silného vlastníka, který je navíc obchodovaný na veřejných trzích. KBC je skupina, která se zaměřuje především na klientelu v oblasti fyzických osob, privátního bankovnictví, malých a středních podniků a středně velkých korporací. Na konci roku 2016 měla skupina KBC aktiva 275,2 miliardy eur (zhruba 7,4 bilionu korun) a vlastní kapitál 17,4 miliardy eur (zhruba 468,6 miliardy korun). Na svých domácích trzích obsluhovala přes 10 milionů klientů a zaměstnávala cca 38 tisíc zaměstnanců, z toho asi polovinu v zemích střední a východní Evropy.

Takováto vlastnická struktura je dle našeho názoru velmi kvalitní. Jedná se o silného, transparentního vlastníka, pro kterého je ČSOB významnou dceřinou společností. Jedná se o velmi podobnou vlastnickou strukturu jako v případě České spořitelny, proto hodnotíme celkově 8 body.

Byznys

Velkou část klientů banky představují soukromé osoby a ČSOB je největším poskytovatelem hypoték na českém trhu. Co se úvěrového portfolia týče, představují soukromé osoby zhruba 40% a soukromé společnosti zhruba 28% podíl. To není příliš mnoho vzhledem k tomu, že velkou část představují úvěry z reverzních repo operací u centrální banky. ČSOB navíc neposkytuje podrobnější rozdělení těchto úvěrů. Pozitivní je fakt, že u zhruba 45 % úvěrů a pohledávek má ČSOB očekávanou zbytkovou splatnost do 1 roku. Smluvní bohužel opět neuvádí. Banka má však poměrně nízký podíl opravných položek, který navíc meziročně klesl o 8,15 % na 10 miliard korun. Celkově úvěrové portfolio rostlo především růstem vkladů u centrální banky, jak je uvedeno výše.

Tabulka: Rozdělení finančních závazků ČSOB v zůstatkové hodnotě

[mil. Kč]

2016

2015

Běžné účty a jednodenní vklady

9 186

10 853

Termínové vklady

13 978

12 933

Repo operace

9 452

0

Závazky k úvěrovým institucím

32 616

23 786

Běžné účty a jednodenní vklady

441 896

389 212

Termínové vklady

8 299

10 762

Spořicí účty

214 689

213 355

Vklady klientů penzijních fondů

29

24

Ostatní závazky

11 249

8 574

Závazky k ostatním klientům

676 162

621 927

Dluhové cenné papíry

20 970

20 632

Depozitní směnky

202 027

145 860

Vydané dluhové cenné papíry

222 997

166 492

Celkem

931 775

812 205

Vklady klientů tvořily na konci roku 2016 zhruba 68 % cizích zdrojů. Jedná se především o běžné účty, jednodenní vklady a spořicí účty. Všechny tyto produkty jsou splatné prakticky na požádání, což představuje pro banku poměrně velké riziko likvidního gapu. Na druhou stranu má banka stále přes 2,8 milionu klientů, i když meziročně přichází o více než 20 tisíc klientů. Banka meziročně navýšila emitované dluhové cenné papíry, respektive depozitní směnky o zhruba 56,5 miliard korun. To vzhledem k pomalejšímu růstu úvěrového portfolia nedává příliš smysl.

Celkově hodnotíme byznys ČSOB 7 body. Banka má vyšší podíl úvěrů a vkladů od fyzických osob a stále má s velkým náskokem druhý největší počet klientů na českém trhu. Body strháváme za potenciálně vysoký krátkodobý likvidní gap a zvyšování podílu vydaných dluhových cenných papírů.

Transparentnost

V transparentnosti dáváme ČSOB pouze průměrné hodnocení 5 bodů. Vzhledem k tomu, že se jedná o největší banku na českém trhu s druhým největším počtem klientů, zveřejňuje banka velmi málo informací. Ve výroční zprávě například chybí detailnější rozdělení úvěrového portfolia, finančních závazků, smluvní splatnosti těchto aktiv a závazků, bližší informace o likvidním gapu a další.

Výsledné hodnocení ČSOB

Československá obchodní banka, a. s. si v roce 2016 meziročně sice mírně pohoršila, stále se však jedná o velmi stabilní bankovní instituci a v našem hodnocení získává celkem 7,39 bodu, což ji zařazuje do kategorie velmi bezpečných finančních institucí se ziskem certifikátu

Comsense důvěryhodná banka – Silver.

ČSOB

Počet bodů

Váha

Skóre

Datová část

Aktiva celkem

9

15 %

1,4

Vlastní kapitál

9

15 %

1,4

Finanční páka

4

20 %

0,8

Cena peněz

9

10 %

0,9

Provozní náklady / Aktiva

9

10 %

0,9

Čistý zisk

9

7,5 %

0,7

Zisk před zdaněním

9

7,5 %

0,7

Čistý zisk / Aktiva

8

5 %

0,4

Čistý zisk / Cizí zdroje

8

10 %

0,8

Celkem datová část

74

100%

7,9

Subjektivní část

Finanční pozice

6

25%

1,5

Hospodaření

8

20%

1,6

Vlastnická struktura

8

15%

1,2

Byznys

7

20%

1,4

Transparentnost

5

20%

1,0

Celkem subjektivní část

34

100%

6,7

Výsledek

Datová

60%

7,85

4,7

Subjektivní

40%

6,70

2,7

Výsledný počet bodů

 

 

7,39

Výsledné hodnocení

Silver