J&T Banka

J&T Banka a.s. byla založena v České republice jako akciová společnost v roce 1992. V roce 2003 získala licenci obchodníka s cennými papíry a následně o několik měsíců později í o tuto činnost byla rozšířena bankovní licence. Banka se ve své činnosti orientuje na oblast privátního, investičního, korporátního a retailového bankovnictví.

Finanční pozice

Velikostně byla v roce 2015 J&T Banka byla šestou největší bankou na českém trhu, co se celkových aktiv týče. Bylo díky značnému meziročnímu růstu aktiv o 15,7 %. V roce 2016 se však bilanční suma banky opět zmenšila na téměř stejnou úroveň jako v roce 2014.

Tabulka: Základní ukazatele finanční pozice J&T Banky

[mil. Kč]

2016

2015

2014

2013

Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank

15 513

19 724

13 339

8 408

Pohledávky za bankami

23 423

34 379

7 164

3 556

Pohledávky za klienty čisté

76 139

74 668

71 170

60 004

Realizovatelná finanční aktiva

11 457

15 442

22 113

20 393

Finanční aktiva držená do splatnosti

666

609

1 329

1 846

Finanční aktiva v reálné hodnotě

3 381

2 739

9 279

7 408

Celkem aktiva

133 114

154 851

133 801

110 237

Vlastní kapitál celkem

18 465

16 202

14 517

14 046

Závazky vůči klientům

103 053

121 812

106 946

85 823

Závazky vůči bankám

3 174

4 259

4 616

5 083

Podřízený dluh

1 443

2 049

1 908

1 508

Celkem dluh

113 986

137 906

118 458

96 191

Finanční páka

7,21

9,56

9,22

7,85

Zadluženost

85,63%

89,06%

88,53%

87,26%

Bilanční suma J&T Banky po poklesu o zhruba 14 % dosáhla za rok 2016 velikosti 133,1 miliardy korun. Přestože tak banka získala nižší bodové hodnocení za velikost, došlo především k poklesu hotovostních prostředků a pohledávek za bankami. Navíc banka zvýšila svůj vlastní kapitál a poměrně výrazně si tak zlepšila úroveň finanční páky a zadluženosti. V případě finanční páky tak v mezinárodním srovnání získává téměř maximální možný počet bodů a dosahuje tak lepšího výsledku než většina bank na českém trhu. Tento vývoj tak hodnotíme jako pozitivní.

J&T Banka meziročně snížila v roce 2016 vklady u centrálních bank o více než 4,2 miliardy korun a na konci roku měla u centrálních bank uloženo 15,2 miliardy korun. Banka také snížila repo operace s centrálními bankami a to dokonce o 10 miliard korun na 20 miliard korun. Je tak jednou z mála bank, které se podařilo tyto prakticky nulově úročené vklady a úvěry meziročně snížit. Další pokles zaznamenala J&T Banka v případě finančních aktiv. Banka drží především zahraniční dluhové cenné papíry a podílové listy.

Položka, která naopak rostla, jsou úvěry a pohledávky za klienty. Meziročně sice jen o necelých 1,5 miliardy korun, vzhledem k poklesu bilanční sumy však hodnotíme tuto skutečnost pozitivně. Drtivou většinu úvěrového portfolia J&T Banky však tvoří korporátní bankovnictví, celkem téměř 80 %. Tento podíl navíc meziročně roste.

Vlastní kapitál J&T Banky v roce 2016 rostl o téměř 14 % na 18,5 miliardy korun. Vzhledem k poklesu celkové bilanční sumy, respektive cizích zdrojů, se bance značně zlepšila finanční páka, a to na hodnotu 7,21. Jedná se o výbornou hodnotu jak v mezinárodním srovnání, tak i na českém trhu.

Cizí zdroje J&T Banky v roce 2016 klesly o zhruba 17,3 % a na tomto poklesu se podílely prakticky veškeré závazky. Nejvýrazněji klesly závazky vůči klientům, a to o 15,4 % na 103 miliardy korun. K poklesu došlo především kvůli odlivu vkladů z korporátního bankovnictví. Tato složka meziročně klesla o téměř 15 miliard korun, což představuje více než 11 % celkové bilanční sumy J&T Banky za rok 2016. Ukazuje se tak, že se jedná o rizikovější segment než například fyzické osoby. Banka má také značnou část svého úvěrového portfolia v zahraničí. Česká republika tvoří jen zhruba 21 % úvěrového portfolia. Společně se Slovenskem je tento podíl pak necelých 43 %. Největší podíl má Kypr.

Celkově hodnotíme finanční pozici J&T Banky 6 body. Bance sice klesla celková bilanční suma o 21,7 miliardy korun, šlo však o pokles výhradně cizích zdrojů. Naopak banka dále zvyšovala úroveň vlastního kapitálu, což vedlo ke značnému zlepšení finanční páky. I přes pokles bilanční sumy se bance podařilo zvyšovat úvěrové portfolio. Pokles banka realizovala, jako jedna z mála, především v případě vkladů a úvěrů za centrálními bankami a finančních aktiv. Body snižujeme za velkou expozici vůči korporacím a zahraničí.

Hospodaření

J&T Banka sice vykázala za rok 2016 poměrně dobrou úroveň ziskovosti, její hospodaření je ale poměrně rizkové.

Tabulka: Přehled hospodaření J&T Banky

[mil. Kč]

2016

2015

2014

2013

Čistý úrokový výnos

3 220

3 285

2 911

1 832

Čistý výnos z poplatků a provizí

1 037

627

642

448

Zisk před zdaněním

1 360

2 186

1 723

1 006

Čistý zisk

953

1 876

1 342

1 069

Úplný výsledek hospodaření

1 576

959

800

567

Cena peněz

1,93%

2,08%

2,44%

2,57%

Provozní náklady/Aktiva

1,68%

1,49%

1,71%

1,61%

Čistý zisk/Dluh

1,38%

0,70%

0,68%

0,59%

Čistý zisk/Aktiva

1,18%

0,62%

0,60%

0,51%

J&T Banka v roce 2016 udržela čisté úrokové výnosy na téměř stejné úrovni jako v roce 2015 a čisté výnosy z poplatků a provizí se jí podařilo dokonce zvýšit. Přesto došlo ke značnému poklesu zisku před zdaněním i čistého zisku. Důvodem je vyšší provozní nákladovost, která sice J&T Bance meziročně klesá, stále se však drží na velmi vysoké úrovni, a nižší zisk z obchodování a vyšší tvorba opravných položek. Banka má navíc ve srovnání s konkurenčními bankami na českém trhu značně vysoké úrokové náklady na cizí zdroje.

Přesto úplný výsledek hospodaření J&T Bance meziročně vrostl o více než 600 milionů korun, což představuje růst o více než 64 %. Jenže za tímto růstem stojí velké kladné rozdíly z kurzových přepočtů. Ty dosáhly 637 milionů korun. V roce 2015 naopak znamenaly ztrátu 917 milionů korun. Takové hospodaření je velmi volatilní a rizikové, pro rok 2017 se navíc vzhledem k posilování koruny vůči euru dá očekávat opět ztráta.

Celkově hodnotíme hospodaření J&T Banky 6 body. Bance se podařilo v roce 2016 zvýšit ziskovost a snížit úrokové náklady na cizí zdroje. Naopak rostla provozní nákladovost a vyšší výsledek hospodaření byl způsoben především díky vysokým kladným kurzovým přepočtum.

Vlastnická struktura

Mateřskou společností J&T Banky je společnost J&T Finance Group SE, kterou na konci roku 2016 oficiálně vlastnili Jozef Tkáč (45,05 %), Ivan Jakabovič (45,05 %), CEFC Shanghai International Group Limited (5,40 %) a CEFC Hainan Interntional Holdings CO., Ltd. (4,50 %). Během letošního roku došlo k navýšení vlastnického podílu CEFC na 50 %. Navíc je pravděpodobné, že jsou do vlastnictví neoficiálně zapojeny další osoby. CEFC je poměrně netransparentní čínská skupina zapojená do celé řady kontroverzních kauz. Celkově tak hodnotíme vlastnickou strukturu J&T Banky 4 body.

Byznys

J&T Banka sice prezentuje sebe sama jako zaměřenou na privátní, investiční, korporátní i retailového bankovnictví, poslední zmíněné ale tvoří v úvěrovém portfoliu jen nepatrný podíl.

Tabulka: Struktura úvěrů a pohledávek za klienty J&T Banky dle segmentu

[mil. Kč]

2016

2015

Finanční trhy

8 853

6 949

Korporátní bankovnictví

60 558

58 774

Privátní bankovnictví

5 748

8 318

Retailové bankovnictví

980

627

Celkem

76 139

74 668

Opravné položky celkem

2 700

1 539

Jak je patrné, korporátní bankovnictví tvoří v úvěrovém portfoliu banky dominantní podíl. Tento podíl navíc meziročně roste. Retailové bankovnictví tvořilo v roce 2016 jen 1,3 % úvěrů. Banka tak poskytuje úvěry v podstatě jen soukromým společnostem. A to navíc především zahraničním.

Tabulka: Struktura úvěrů a pohledávek za klienty J&T Banky dle zemí

[mil. Kč]

2016

2015

Kypr

22 100

26 319

Slovensko

16 625

19 569

ČR

15 961

13 162

Lucembursko

4 558

4 461

Nizozemsko

3 566

865

Chorvatsko

3 382

3 084

Švýcarsko

2 756

0

Rusko

2 287

78

Polsko

1 639

2 450

Ostatní

3 265

4 680

Celkem

76 139

74 668

Tabulka: Struktura úvěrů a pohledávek za klienty J&T Banky dle sektoru

[mil. Kč]

2016

2015

Peněžnictví

25 341

21 801

Činnosti v oblasti nemovitostí

9 020

15 454

Zpracovatelský průmysl

8 809

7 777

Informační a komunikační činnosti

7 457

4 720

Stavebnictví

6 436

5 810

Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla

5 054

5 748

Profesní, vědecké a technické činnosti

2 486

710

Ubytování a pohostinství

2 389

3 606

Těžba a dobývání, zemědělství

1 845

2 714

Doprava a skladování

1 259

1 601

Soukromé domácnosti a zaměstnanci

1 228

2 142

Velkoobchod, maloobchod

1 518

971

Sportovní, zábavní a rekreační činnost

788

913

Sběr, odstraňování, úprava odpadu

16

11

Ostatní

2 493

690

Celkem

76 139

74 668

Co se týče jednotlivých sektorů, dominuje v úvěrovém portfoliu J&T Banky peněžnictví. Tento sektor navíc meziročně vzrostl. Soukromé domácnosti a zaměstnanci zaujímaly v roce 2016 jen nepatrný podíl, který meziročně klesl. Celkově považujeme úvěrové portfolio J&T Banky za značně rizikové a velmi málo transparentní.

Tabulka: Struktura klientských vkladů J&T Banky dle segmentu

[mil. Kč]

2016

2015

Finanční trhy

110

104

Korporátní bankovnictví

28 072

42 987

Privátní bankovnictví

23 313

23 122

Retailové bankovnictví

51 558

55 599

Celkem

103 053

121 812

V případě klientských vkladů u J&T Banky je situace přesně opačná. Hlavní část klientely, která měla u J&T Banky v roce 2016 své finanční prostředky, tvoří retailové bankovnictví. Vklady korporátního bankovnictví v roce 2016 značně klesly. Dá se tak říci, že J&T Banka shromažďuje finanční prostředky především od fyzických osob, které následně používá k poskytování úvěrům soukromým společnostem.

Tabulka: Struktura klientských vkladů J&T Banky dle typu

[mil. Kč]

2016

2015

Běžné účty

37 772

40 533

Vklady na termínovaných a vázaných účtech

65 120

81 073

Depozitní směnky

5

0

Půjčky od klientů

41

131

Ostatní

115

75

Celkem

103 053

121 812

Větší část klientských vkladů J&T Banky tvoří termínové a vázané účty, což souvisí s poměrně zajímavou nabídkou právě termínovaných vkladů, která byla pro mnoho klientů značně lákavou. S tím také souvisí delší smluvní splatnost těchto závazkům, oproti konkurenčním bankám na českém trhu. Do 3 měsíců je v případě J&T Banky splatných necelých 52 % vkladů, což je poměrně nízký podíl. Většina vkladů (za rok 2016 přes 60 %) pochází z Česka.

Celkově však hodnotíme byznys J&T Banky 4 body. Banka má poměrně rizikové úvěrové portfolio, kdy většinu klientů tvoří zahraniční soukromé společnosti. Podíl retailu v portfoliu J&T Banky je prakticky zanedbatelný. Portfolio je tak nejen rizikové ale také značně netransparentní. Naopak co se týče vkladů, většinu tvoří české fyzické osoby nalákané termínovanými vklady.

Transparentnost

Z hlediska transparentnosti hodnotíme J&T Banku 6 body. Po stránce finanční pozice a hospodaření banka sice poskytuje poměrně velké množství informací, její byznys a vlastnická struktura je však dle našeho názoru přinejmenším kontroverzní. Soukromé vlastnictví J&T a zapojení čínské skupiny CEFC vnáší do celé struktury banky i mateřské společnosti značnou míru neprůhlednosti a nejistoty.

Výsledné hodnocení J&T Banky

J&T banka se sice v roce 2016 zmenšila, díky růstu vlastního kapitálu si však značně zlepšila úroveň finanční páky. Rizikovější hospodaření se ji v roce 2016 vyplatilo a tak si značně zlepšila ziskovost. I přes některé nedostatky, jako je například rizikovější podnikání a nepříliš transparentní vlastnická struktura, se dle našeho názoru jedná o stabilní bankovní instituci a získává z našeho hodnocení celkem 6,13 bodu, což ji přece jen těsně řadí do kategorie bezpečných finančních institucí se ziskem certifikátu

Comsense důvěryhodná banka – Bronze.

Raiffeisenbank

Počet bodů

Váha

Skóre

Datová část

Aktiva celkem

5

15%

0,8

Vlastní kapitál

6

15%

0,9

Finanční páka

9

20%

1,8

Cena peněz

4

10%

0,4

Provozní náklady / Aktiva

8

10%

0,8

Čistý zisk

6

8%

0,5

Zisk před zdaněním

5

8%

0,4

Čistý zisk / Aktiva

8

5%

0,4

Čistý zisk / Cizí zdroje

8

10%

0,8

Celkem datová část

57

100%

6,7

Subjektivní část

Finanční pozice

6

25%

1,5

Hospodaření

6

20%

1,2

Vlastnická struktura

4

15%

0,6

Byznys

4

20%

0,8

Transparentnost

6

20%

1,2

Celkem subjektivní část

26

100%

5,3

Výsledek

Datová

60%

6,68

4,0

Subjektivní

40%

5,30

2,1

Výsledný počet bodů

 

 

6,13

Výsledné hodnocení

Bronze