J&T Banka

Stáhnout analýzu JT Banka BRONZE v PDF (staženo 241× )

Udělené body

Název banky Počet bodů Váha Skóre
Aktiva celkem 5 15% 0,8
Vlastní kapitál 5 15% 0,8
Finanční páka 9 20% 1,8
Cena peněz 5 10% 0,5
Provozní náklady / Aktiva 8 10% 0,8
Čistý zisk 6 8% 0,5
Zisk před zdaněním 6 8% 0,5
Čistý zisk / Aktiva 8 5% 0,4
Čistý zisk / Cizí zdroje 8 10% 0,8
Celkem datová část 60 100% 6,7
Subjektivní část
Finanční pozice 6 25% 1,5
Hospodaření 8 20% 1,6
Vlastnická struktura 4 15% 0,6
Byznys 4 20% 0,8
Transparentnost 5 20% 1,0
Celkem subjektivní část 27 100% 5,5
Výsledek
Datová 6,7 60% 4,0
Subjektivní 5,5 40% 2,2
Výsledný počet bodů 6,2
Výsledné hodnocení BRONZE

Stejně jako v předchozím ročníku, tak i v tomto získává J&T Banka přes 6 bodů, a tím pádem si odnáší ocenění – Comsense Důvěryhodná banka BRONZE.

Komentář k subjektivní části

Finanční pozice

J&T Bance se podařilo v roce 2017 zastavit pokles bilanční sumy a opět navázala na růstový trend z minulých let. Ve struktuře aktiv však naopak došlo k poklesu té nejdůležitější položky, tedy pohledávek za klienty, a to o téměř 10 %. Zvýšily se také opravné položky. Zde tedy vidíme možnou vyšší rizikovost portfolia.

Banka však také, podobně jako celý trh, v roce 217 navýšila pohledávky za ČNB. Jednalo se samozřejmě o reverzní repo operace. Tímto naopak došlo spíše ke snížení rizikovosti majetku banky. Celkově měla u centrálních bank na konci loňska J&T Banka zhruba třetinu bilanční sumy. To bylo mezi bankami na českém trhu v té době standardem.

Považujeme také za důležité zmínit, že ačkoliv došlo k mírnému růst ukazatele finanční páky, podařilo se J&T Bance poprvé překonat Monetu a získat první místo co se nejnižší hodnoty tohoto ukazatele týče. V tomto ohledu tedy J&T Banka získává nadprůměrný počet bodů.

Celkově hodnotíme finanční pozici J&T Banky 6 body.

Hospodaření

Bance se podařilo v roce 2017 zvýšit jak úrokové výnosy, tak inkasované poplatky. Především díky tomu se bance podařilo meziročně zvýšit jak zisk před zdaněním tak čistý zisk zhruba dvojnásobně. I přes vykázanou ztrátu z přecenění realizovatelných finančních aktiv a záporného rozdílu z kurzových přepočtů tak J&T banka meziročně zvýšila výsledek hospodaření.

Hospodaření banky proto hodnotíme nadprůměrnými 8 body.

Vlastnická struktura

Konečnou mateřskou společností J&T Banky byla na konci roku 2017 společnost J&T FINANCE GROUP SE, jejímiž vlastníky byly Jozef Tkáč (45,05 %), Ivan Jakabovič (45,05 %), CEFC Shanghai International Group Limited (5,40 %) a CEFC Hainan International Holdings CO., Ltd. (4,50 %). A právě majetkové zapojení CEFC je dle našeho názoru nepříliš šťastným rozhodnutím. O problémech CEFC, odvolání a zadržení jejího šéfa Jie Ťien-minga, přebírání ze strany CITIC atd. již bylo v médiích psáno několikrát. Přesto stále v celé kauze není vše jasné. Ani samotná společnost J&T není naprosto transparentní.

Proto hodnotíme vlastnickou strukturu J&T Banky 4 body.

Byznys

Ačkoliv o sobě banka prohlašuje, že je bankou univerzální, tak retailové bankovnictví tvoří dlouhodobě jen velmi malý podíl z celkového úvěrového portfolia. V roce 2017 došlo k dalšímu snížení na méně než 1 %. Dominantní nadále zůstává korporátní bankovnictví, které bývá méně transparentní a zpravidla více rizikové.

Ve výroční zprávě banky jsme navíc narazili na nesrovnalosti u rozdělení koncentrace úvěrů poskytnutých klientům dle oboru. Zatímco ve výroční zprávě za rok 2016 banka například u sektoru „Profesní, vědecké a technické činnosti“ uvádí expozici ve výši 2 486 milionů, ve výroční zprávě za rok 2017 je již tato expozice pro rok 2016 jen ve výši 1 518 milionů. Naopak suma 2 486 milionů zde figuruje u sektoru „Těžba a dobývání, zemědělství“. Obě tabulky jsou uvedeny v příloze tohoto materiálu. Celkové sumy koncentrace úvěrů zůstávají stejné, došla však ke změnám u některých položek.

Hodnotíme proto byznys banky 4 body.

Transparentnost

Ačkoliv banka zveřejňuje poměrně slušné množství informací, existují zde některé oblasti, ve kterých je velmi málo transparentní. Jak již bylo zmíněno, jedná se například o majetkové zapojení CEFC či nesrovnalosti ve výročních zprávách. Proto hodnotíme transparentnost banky 5 body.

Finanční pozice

[mil. Kč] 2017 2016 2015 2014
Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank 6 911 15 513 19 724 13 339
Pohledávky za bankami 47 757 23 423 34 379 7 164
Pohledávky za klienty čisté 69 109 76 139 74 668 71 170
Realizovatelná finanční aktiva 11 009 11 457 15 442 22 113
Finanční aktiva držená do splatnosti 13 666 609 1 329
Finanční aktiva v reálné hodnotě 5 227 3 381 2 739 9 279
Celkem aktiva 142 996 133 114 154 851 133 801
Vlastní kapitál celkem 19 476 18 465 16 202 14 517
Závazky vůči klientům 91 704 103 053 121 812 106 946
Závazky vůči bankám 21 923 3 174 4 259 4 616
Podřízený dluh 1 567 1 443 2 049 1 908
Celkem dluh 123 520 113 986 137 906 118 458
Finanční páka 7,34 6,96 9,14 8,72
Zadluženost 86,38% 85,63% 89,06% 88,53%

Pohledávky a vklady u centrálních bank

[mil. Kč] 2017 2016
Reverzní repo operace 45 006 20 000
Ostatní vklady u centrálních bank 1 725 1 674
z toho PMR N/A N/A
Celkem 46 731 21 674

Hospodaření

[mil. Kč] 2017 2016 2015 2014
Čistý úrokový výnos 3 725 3 220 3 285 2 911
Čistý výnos z poplatků a provizí 1 137 1 037 627 642
Zisk před zdaněním 2 617 1 360 2 186 1 723
Čistý zisk 2 196 953 1 876 1 342
Úplný výsledek hospodaření 1 855 1 576 959 800
Cena peněz 1,07% 1,93% 2,08% 2,44%
Provozní náklady/Aktiva 1,61% 1,68% 1,49% 1,71%
Čistý zisk/Dluh 1,50% 1,38% 0,70% 0,68%
Čistý zisk/Aktiva 1,30% 1,18% 0,62% 0,60%


Struktura pohledávek za klienty z výroční zprávy 2016

[mil. Kč] 2016 2015
Peněžnictví 25 341 21 801
Činnosti v oblasti nemovitostí 9 020 15 454
Zpracovatelský průmysl 8 809 7 777
Informační a komunikační činnosti 7 457 4 720
Stavebnictví 6 436 5 810
Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla 5 054 5 748
Profesní, vědecké a technické činnosti 2 486 710
Ubytování a pohostinství 2 389 3 606
Těžba a dobývání, zemědělství 1 845 2 714
Doprava a skladování 1 259 1 601
Soukromé domácnosti a zaměstnanci 1 228 2 142
Velkoobchod, maloobchod 1 518 971
Sportovní, zábavní a rekreační činnost 788 913
Sběr, odstraňování, úprava odpadu 16 11
Ostatní 2 493 690
Celkem 76 139 74 668

Struktura pohledávek za klienty z výroční zprávy 2017

[mil. Kč] 2017 2016
Peněžnictví 18 216 25 341
Činnosti v oblasti nemovitostí 12 382 9 020
Zpracovatelský průmysl 8 605 8 809
Informační a komunikační činnosti 6 747 6 436
Stavebnictví 6 078 7 457
Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla 4 100 5 054
Profesní, vědecké a technické činnosti 2 978 1 518
Ubytování a pohostinství 2 563 2 389
Těžba a dobývání, zemědělství 2 009 2 486
Doprava a skladování 1 172 1 228
Soukromé domácnosti a zaměstnanci 1 133 1 259
Velkoobchod, maloobchod 713 788
Sportovní, zábavní a rekreační činnost 337 1 845
Sběr, odstraňování, úprava odpadu 57 16
Ostatní 2 019 2 493
Celkem 69 109 76 139

Struktura pohledávek za klienty

[mil. Kč] 2017 2016 2015
Finanční trhy 8 893 8 853 6 949
Korporátní bankovnictví 55 486 60 558 58 774
Privátní bankovnictví 4 149 5 748 8 318
Retailové bankovnictví 581 980 627
Celkem 69 109 76 139 74 668
Opravné položky celkem 3 023 2 700 1 539

Struktura pohledávek za klienty

[mil. Kč] 2017 2016 2015
ČR 20 544 15 961 13 162
Kypr 17 130 22 100 26 319
Slovensko 14 397 16 625 19 569
Lucembursko 3 944 4 558 4 461
Chorvatsko 2 857 3 382 3 084
Švýcarsko 2 648 2 756 0
Ostatní 2 621 3 265 4 680
Nizozemsko 2 347 3 566 865
Rusko 2 049 2 287 78
Polsko 572 1 639 2 450
Celkem 69 109 76 139 74 668

Struktura závazků za klienty

[mil. Kč] 2017 2016 2015
Finanční trhy 44 110 104
Korporátní bankovnictví 32 856 28 072 42 987
Privátní bankovnictví 18 909 23 313 23 122
Retailové bankovnictví 39 895 51 558 55 599
Celkem 91 704 103 053 121 812

Struktura závazků za klienty

[mil. Kč] 2017 2016 2015
Běžné účty 41 241 37 772 40 533
Vklady na termínovaných a vázaných účtech 50 343 65 120 81 073
Depozitní směnky 0 5 0
Půjčky od klientů 55 41 131
Ostatní 65 115 75
Celkem 91 704 103 053 121 812

Závěrečné upozornění

Analýzu vytvořila společnost Comsense analytics s.r.o. z veřejně dostupných informací, které zveřejnily instituce, jež jsou předmětem analýzy. Společnost Comsense analytics s.r.o. neručí za správnost finančních dat ani z nich vyplývajících finančních ukazatelů a vychází z předpokladu, že finanční data zveřejněná samotnými finančními institucemi představují reálné zachycení ekonomické reality, což potvrdily i jejich auditorské společnosti.

Cílem této analýzy není vyvolat paniku na českém kapitálovém trhu tím, že bychom upozorňovali na ty finanční instituce, které mají horší kreditní hodnocení než oceněné banky. Naopak společnost Comsense analytics s.r.o. má v úmyslu ocenit ty finanční instituce, které mají vysokou kreditní kvalitu a informační otevřenost vůči svým zákazníkům. Z toho důvodu tento dokument neobsahuje detailní hodnocení neoceněných institucí. Na vyžádání je však společnost Comsense analytics s.r.o. ochotna vydat detailní výsledky přímo zástupci neoceněné instituce, aby se transparentní formou dozvěděl, proč instituce nebyla oceněna.

Tato analýza vzniká na náklady společnosti Comsense analytics s.r.o. a její výsledky nejsou nijak ovlivněny jakýmkoliv obchodním vztahem s jakoukoliv bankovní institucí.

Analýza nehodnotí kvalitu služeb hodnocených bank, ale představuje názor společnosti Comsense analytics s.r.o. na kreditní kvalitu analyzovaných společností.

Kontakty

Comsense analytics s.r.o.

IČ: 056 26 561

Jiráskovo náměstí 1981/6

Praha 2

120 00

Mail: analyzy@comsense.cz

www.comsense.cz