Komerční banka

Stáhnout analýzu Komerční banka SILVER v PDF (staženo 222× )

 

Udělené body

Název banky Počet bodů Váha Skóre
Aktiva celkem 8 15% 1,2
Vlastní kapitál 9 15% 1,4
Finanční páka 5 20% 1,0
Cena peněz 6 10% 0,6
Provozní náklady / Aktiva 8 10% 0,8
Čistý zisk 7 7,5% 0,5
Zisk před zdaněním 9 7,5% 0,7
Čistý zisk / Aktiva 2 5% 0,1
Čistý zisk / Cizí zdroje 2 10% 0,2
Celkem datová část 56 100% 6,5
Subjektivní část
Finanční pozice 9 25% 2,3
Hospodaření 7 20% 1,4
Vlastnická struktura 6 15% 0,9
Byznys 9 20% 1,8
Transparentnost 9 20% 1,8
Celkem subjektivní část 40 100% 8,2
Výsledek
Datová 6,5 60% 3,9
Subjektivní 8,2 40% 3,3
Výsledný počet bodů 7,1
Výsledné hodnocení SILVER

Po ztrátě více než 1 bodu ve výsledném hodnocení získává v ročníku 2018 Komerční banka celkem 7,1 bodu, což znamená zisk ocenění – Comsense Důvěryhodná banka SILVER.

 

Komentář k subjektivní části

Finanční pozice

Komerční banka patří tradičně k zástupcům velkých bank na českém trhu. Nic se na tom nezměnilo ani v roce 2017. Bance se podařilo zvýšit celkovou bilanční sumu nad 1 bilion korun, a je tak vedle České spořitelny a ČSOB třetí bankou s tímto úspěchem. Oproti dvěma zmíněným bankám šlo však o mírnější nárůst, konkrétně necelých 9 %.

Při pohledu na strukturu majetku je na první pohled zřejmé, že k výraznějšímu nárůstu došlo pouze u jedné položky, a tou byly pohledávky za bankami. Podobně jako všechny ostatní banky na českém trhu, i Komerční banka výrazně navýšila pohledávky z reverzních repo operací s ČNB. V tomto případě poměrně razantním způsobem, a to z 8 miliard ke konci roku 2016 na 186,5 miliardy korun na konci loňska. Ačkoliv se jedná o mnohem vyšší nárůst než u ostatních bank, byla výsledná částka „jen“ zhruba 18,5 % bilanční sumy. To není tak vysoký podíl jako u konkurence a z pohledu kreditní kvality jde o pozitivní vývoj. Komerční bank také převedla na repo operace významnou část z vkladů u ČNB, celkový podíl prostředků u centrálních bank se tak zvýšil z 12 % na necelých 21 %. Tento nárůst již není tak masivní.

Dále bance vzrostlo také úvěrové portfolio. Šlo ale spíše o organický růst ve výši zhruba 3 %. Podobně jako u ostatních bank došlo také k poměrně výraznému snížení podílu opravných položek. Ačkoliv zde může docházet v některých případech k umělému snižování, nepochybně měl svůj vliv i dobrý vývoj ekonomiky. Z tohoto pohledu tedy hodnotíme finanční pozici Komerční banky pozitivně.

Ze zdrojů financování je pro nás nejdůležitější pohled na vlastní zdroje banky. Zde bohužel vidíme poměrně výrazný pokles o téměř 5 %. To bylo způsobeno zejména tím, že vyplacené dividendy přesáhly úplný výsledek hospodaření, viz následující kategorie. I přes pokles si však banka udržela poměrně solidní úroveň finanční páky a zadluženosti. Struktura cizích zdrojů banky se nijak výrazně nezměnila.

Celkově hodnotíme finanční pozici Komerční banky po bližším prozkoumání velmi pozitivně a odnáší si z této kategorie 9 bodů.

Hospodaření

Hospodaření Komerční banky působí na první pohled poměrně negativním dojmem. Je zřejmý výrazný pokles úplného výsledku hospodaření. Komerční banku totiž výrazněji než jiné banky zasáhl růst úrokových sazeb. Akumulaci nerozděleného zisku překonal vliv snížení účetního přecenění zajištění peněžních toků právě v důsledku vyšších úrokových sazeb. Jak sama banka uvádí, referenční fixní desetiletá sazba úrokových swapů vzrostla ke konci prosince 2017 na 1,85 % oproti 0,87 % k 31. prosinci 2016.

Tyto faktory vyústily ve ztrátu úplného ostatního výsledku hospodaření ve výši -12,5 miliard korun. Ačkoliv tak Komerční banka v roce 2017 vykázala vyšší zisk před zdanění i čistý zisk než v roce 2016, úplný výsledek hospodaření se propadl o téměř 75 % na 2,8 miliardy korun. Přesto banka vyplatila dividendy ve výši téměř 8 miliardy. Zákonitě tak došlo ke snížení vlastního kapitálu banky, jak bylo popsáno výše. Banka měla naštěstí dostatečné rezervy a její finanční pozice se nijak výrazněji nezhoršila.

Negativně výsledek hospodaření také ovlivnila amortizace přecenění cenných papírů překlasifikovaných v roce 2014 mezi papíry držené do splatnosti. Na druhou stranu je také nutno uznat, že i tak banka vydělala 2,8 miliardy, což se nepodařilo ani některým konkurentům. Komerční bance se také podařilo během loňska zlepšit již tak dobrou úroveň nákladovosti. Tyto faktory naopak hodnotíme pozitivně.

Celkově tak i přes horší úplný výsledek hodnotíme hospodaření banky solidními 7 body.

Vlastnická struktura

S akciemi Komerční banky se stále obchoduje na pražské burze, přičemž majoritním vlastníkem je stále francouzská Société Générale s podílem mírně přes 60 %. Pro francouzskou finanční skupinu se bezesporu jedná o poměrně významnou investici, avšak například ne tolik, jako je Česká spořitelna pro Erste. Situaci vlastníka Komerční banky můžeme přirovnat k situaci italské UniCredit. Ačkoliv je Société Générale větší skupinou, pracuje také s větší finanční pákou. Ukazatel P/BV byl v době zpracování navíc nižších 0,43. To znamená, že investoři oceňovali kapitál Société Générale na ještě nižší úroveň než právě například UniCredit. Z tohoto pohledu tedy nelze vyloučit určité riziko finanční situace majitele Komerční banky. Možná i proto došlo k výplatě dividend převyšujících výsledek hospodaření. Na druhou stranu pozitivně vnímáme přítomnost akcií Komerční banky na burze.

Celkově hodnotíme vlastnickou strukturu Komerční banky 6 body.

Byznys

Z pohledu podnikání se Komerční banka v roce 2017 nijak výrazně nezměnila. Stále se jedná o univerzální banku s poměrně vyváženým portfoliem. Klientské vklady u Komerční banky jsou také poměrně rovnoměrně rozděleny mezi retailovou a korporátní klientelu. K nejvýraznějším změnám došlo, podobně jako u jiných bank, v množství pohledávek za ČNB. Toto bylo již detailněji rozebráno výše.

Celkově hodnotíme byznys Komerční banky nadprůměrně dobře 9 body.

Transparentnost

Vzhledem k tomu, že jsou akcie Komerční banky obchodované na burze, je transparentnost banky na výborné úrovni. Proto hodnotíme tuto kategorii 9 body.

Finanční pozice

[mil. Kč] 2017 2016 2015 2014
Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank 32 663 112 241 128 336 152 903
Pohledávky za bankami 228 374 51 771 47 799 59 698
Pohledávky za klienty čisté 598 102 580 198 532 617 494 706
Realizovatelná finanční aktiva 29 712 39 420 41 864 77 440
Finanční aktiva držená do splatnosti 59 915 65 462 67 083 76 519
Finanční aktiva v reálné hodnotě 18 841 29 709 29 198 41 968
Celkem aktiva 1 004 039 922 737 891 556 953 261
Vlastní kapitál celkem 100 346 105 401 106 229 109 494
Závazky vůči klientům 762 043 699 377 666 407 701 867
Závazky vůči bankám 84 050 54 124 56 230 61 360
Vydané dluhopisy 4 832 13 423 11 283 22 584
Finanční závazky v reálné hodnotě 19 304 18 167 19 494 23 470
Celkem dluh 903 693 817 336 785 327 843 767
Finanční páka 10,01 8,75 8,39 8,71
Zadluženost 90,01% 88,58% 88,08% 88,51%

Pohledávky a vklady u centrálních bank

[mil. Kč] 2017 2016
Reverzní repo operace 186 554 8 267
Ostatní vklady u centrálních bank 22 593 103 245
z toho PMR 16 546 94 340
Celkem 209 147 111 512

Hospodaření

[mil. Kč] 2017 2016 2015 2014
Čistý úrokový výnos 20 808 21 067 20 454 21 421
Čistý výnos z poplatků a provizí 6 465 6 683 6956 6 752
Zisk před zdaněním 18 286 16 873 15 770 16 030
Čistý zisk 15 274 14 074 13 132 13 361
Úplný výsledek hospodaření 2 812 11 181 9 544 21 674
Cena peněz 0,65% 0,52% 1,04% 1,16%
Provozní náklady/Aktiva 1,33% 1,52% 1,51% 1,37%
Čistý zisk/Dluh 0,31% 1,37% 1,22% 2,57%
Čistý zisk/Aktiva 0,28% 1,21% 1,07% 2,27%

Expozice vůči kreditnímu riziku

[mil. Kč] 2017 2016 2015
Potravinářství a zemědělství 18 233 17 083 16 903
Těžba a dobývání 3 927 4 543 5 948
Chemický a farmaceutický průmysl 7 439 6 700 6 114
Hutnictví 13 187 10 219 10 764
Výroba motorových vozidel 12 827 11 950 10 526
Výroba ostatních strojů 9 168 9 565 8 958
Výroba elektrických a elektronických zařízení 3 955 4 392 3 575
Ostatní zpracovatelský průmysl 11 504 11 510 8 240
Elektrárenství, plynárenství a vodárenství 17 364 19 706 17 319
Stavebnictví 10 706 10 868 10 498
Maloobchod 17 225 15 901 14 134
Velkoobchod 27 605 29 350 28 092
Ubytování a pohostinství 1 902 1 564 1 451
Doprava, telekomunikace a sklady 24 296 23 045 24 764
Peněžnictví a pojišťovnictví 24 300 24 841 19 963
Nemovitosti 46 894 51 307 43 070
Veřejná správa 24 439 27 931 32 235
Ostatní odvětví 35 970 33 726 31 605
Občané 292 802 278 003 250 424
Celkem 603 743 592 204 544 583

Struktura závazků za klienty

[mil. Kč] 2017 2016 2015
Soukromé společnosti 237 494 220 756 225 460
Ostatní finanční instituce, nebankovní subjekty 41 737 21 480 29 626
Pojišťovny 4 191 5 615 2 542
Veřejná správa 47 577 2 141
Fyzické osoby 307 405 287 931 258 260
Fyzické osoby – podnikatelé 32 808 30 498 29 435
Vládní instituce 81 632 77 309 70 581
Ostatní 18 777 16 665 15 579
Nerezidenti 37 952 38 546 22 663
Celkem 762 043 699 377 656 287

Závěrečné upozornění

Analýzu vytvořila společnost Comsense analytics s.r.o. z veřejně dostupných informací, které zveřejnily instituce, jež jsou předmětem analýzy. Společnost Comsense analytics s.r.o. neručí za správnost finančních dat ani z nich vyplývajících finančních ukazatelů a vychází z předpokladu, že finanční data zveřejněná samotnými finančními institucemi představují reálné zachycení ekonomické reality, což potvrdily i jejich auditorské společnosti.

Cílem této analýzy není vyvolat paniku na českém kapitálovém trhu tím, že bychom upozorňovali na ty finanční instituce, které mají horší kreditní hodnocení než oceněné banky. Naopak společnost Comsense analytics s.r.o. má v úmyslu ocenit ty finanční instituce, které mají vysokou kreditní kvalitu a informační otevřenost vůči svým zákazníkům. Z toho důvodu tento dokument neobsahuje detailní hodnocení neoceněných institucí. Na vyžádání je však společnost Comsense analytics s.r.o. ochotna vydat detailní výsledky přímo zástupci neoceněné instituce, aby se transparentní formou dozvěděl, proč instituce nebyla oceněna.

Tato analýza vzniká na náklady společnosti Comsense analytics s.r.o. a její výsledky nejsou nijak ovlivněny jakýmkoliv obchodním vztahem s jakoukoliv bankovní institucí.

Analýza nehodnotí kvalitu služeb hodnocených bank, ale představuje názor společnosti Comsense analytics s.r.o. na kreditní kvalitu analyzovaných společností.

Kontakty

Comsense analytics s.r.o.

IČ: 056 26 561

Jiráskovo náměstí 1981/6

Praha 2

120 00

Mail: analyzy@comsense.cz

www.comsense.cz