Komerční banka

Komerční banka je další velkou bankou na českém trhu. Vznikla v roce 1990 vyčleněním z bývalé Státní banky československé a až do roku 1992 fungovala jako státní instituce. Následně byla privatizována a transformována na akciovou společnost. Od roku 1993 jsou její akcie kótovány na pražské burze. V roce 2001 koupila zbývající zhruba 60 % státní podíl francouzská bankovní skupina Société Générale. Od té doby Komerční banka rozvíjí své retailové aktivity a v současnosti se profiluje jako univerzální banka s nabídkou služeb v oblasti retailového, podnikového a investičního bankovnictví.

Finanční pozice

Komerční banka (KB) patří od vzniku samostatné České republiky neodmyslitelně k českému bankovnictví. S celkovou bilanční sumou 922,7 miliardy korun byla na konci roku 2016 třetí největší bankou na českém trhu. I přes růst bilanční sumy KB zůstala v 30 % největších bank.

Tabulka: Základní ukazatele finanční pozice Komerční banky

[mil. Kč]

2016

2015

2014

2013

Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank

112 241

128 336

152 903

44 405

Pohledávky za bankami

51 771

47 799

59 698

125 735

Pohledávky za klienty čisté

580 198

532 617

494 706

473 089

Realizovatelná finanční aktiva

39 420

41 864

77 440

141 200

Finanční aktiva držená do splatnosti

65 462

67 083

76 519

4 200

Finanční aktiva v reálné hodnotě

29 709

29 198

41 968

37 133

Celkem aktiva

922 737

891 556

953 261

863 980

Vlastní kapitál celkem

105 401

106 229

109 494

96 538

Závazky vůči klientům

699 377

656 287

701 867

649 158

Závazky vůči bankám

54 124

56 230

61 360

49 680

Vydané dluhopisy

13 423

21 403

22 584

22 417

Finanční závazky v reálné hodnotě

18 167

19 494

23 470

17 530

Celkem dluh

817 336

785 327

843 767

767 442

Finanční páka

8,75

8,39

8,71

8,95

Zadluženost

88,58%

88,08%

88,51%

88,83%

I v případě Komerční banky tvoří velkou část aktiv hotovost a vklady u centrálních bank. KB se však daří tuto položku meziročně snižovat, a to až na 112 miliard korun na konci roku 2016. To představuje zhruba 12 % celkových aktiv. Většinu těchto prostředku (92 %) tvoří účty u centrálních bank, které zahrnují i povinné minimální rezervy. Ty byly za rok 2016 pro KB stanoveny ve výši 94,3 miliardy korun. Tyto prostředky byly úročeny sazbou 0,05 %, tedy přinášely bance jen minimální zhodnocení.

Největší položkou jsou i v případě KB pohledávky za klienty. V tomto případě tvoří téměř 63 % aktiv, celkem 580,2 miliardy korun. Naprostou většinu (více než 99 %) těchto pohledávek tvoří úvěry klientům. Zbývající necelé 1 % tvoří směnky, forfaity, dluhopisy a ostatní. Pozitivně hodnotíme vyšší podíl těchto aktiv na bilanční sumě banky. Na druhou stranu jich má více než 76 % zbytkovou smluvní splatnost delší než 1 rok, a téměř 46 % delší než 5 let. KB se však daří každoročně poskytovat více úvěrů, a tak tato položka meziročně roste. Bance také meziročně klesl poměr opravných položek na 2,7 % (stejně jako u ČS). Poměrně výraznou položkou jsou také pohledávky za bankami, které tvořily na konci roku 2016 5,6 % aktiv KB. Tato aktiva sice nesou nižší zhodnocení, na druhou stranu jich je většina splatných do 3 měsíců, čímž bance mohou pomoci s likviditou.

Realizovatelná finanční aktiva a finanční aktiva držená do splatnosti měla KB na konci roku 2016 ve výši 105 miliard korun, což bylo 11,4 % aktiv. To představuje mnohem nižší podíl například oproti České spořitelně. Z většiny se však jedná o pevně úročené státní dluhopisy, které nesou jen velmi malý výnos.

Vlastní kapitál KB během roku 2016 poklesl o více než 800 milionů korun. Přesto se KB podařilo jeho velikostí zůstat v 20 % nejlepších bank na světě. I co se týče poměrových ukazatelů, dosahuje dobrých výsledků. Zadlužeností i velikostí finanční páky je na tom téměř identicky jako Česká spořitelna.

Hlavním cizím zdrojem KB jsou závazky vůči klientům, které po poklesu v roce 2015 opět rostly. Stále se však nedostaly na úroveň z roku 2014. V roce 2016 rostly KB především vklady na běžných účtech, tedy závazky splatné na požádání. Celkově je téměř 87 % všech těchto závazků splatných na požádání či do 7 dnů. S tím také souvisí likvidní gap více než -600 miliard korun v této kategorii KB. To je poměrně velké číslo.

Celkově hodnotíme finanční pozici Komerční banky 8 body. Jedná se o velkou banku s dobrou úrovní vlastního kapitálu, i přes jeho meziroční mírný pokles. Banka snížila podíl vkladů u centrálních bank a finanční aktiv na bilanční sumě, což hodnotíme pozitivně. Na druhou stranu došlo k výše zmíněnému poklesu vlastního kapitálu a nárůstu především velmi krátkodobých závazků. Banka má také poměrně vysoký časový nesoulad mezi aktivy a závazky splatnými do 7 dnů.

Hospodaření

Komerční bance na rozdíl od většiny jejich konkurentů v roce 2016 vzrostly čisté úrokové výnosy. To lze v prostředí klesajících úrokových sazeb a zvyšující se konkurence na bankovním trhu považovat u takto velké banky za úspěch.

Tabulka: Přehled hospodaření Komerční banky

[mil. Kč]

2016

2015

2014

2013

Čistý úrokový výnos

21 067

20 454

21 421

21 205

Čistý výnos z poplatků a provizí

6 683

6 956

6 752

7 077

Zisk před zdaněním

16 873

15 770

16 030

15 731

Čistý zisk

14 074

13 132

13 361

12 906

Úplný výsledek hospodaření

11 181

9 544

21 674

4 901

Cena peněz

0,52%

1,04%

1,16%

1,44%

Provozní náklady/Aktiva

1,52%

1,51%

1,37%

1,52%

Čistý zisk/Dluh

1,37%

1,22%

2,57%

0,64%

Čistý zisk/Aktiva

1,21%

1,07%

2,27%

0,57%

V dlouhodobějším měřítku se již ani KB poklesu čistých úrokových výnosů a čistých výnosů z poplatků a provizí nevyhnula, šlo ale o poměrně mírný pokles. Zisk před zdaněním i čistý zisk tak mají u KB rostoucí trend. Úplný výsledek KB je nižší kvůli převodu ztráty ze zajištění peněžních toků a ztráty z realizovatelných finančních aktiv. Absolutní hodnota ziskovosti KB se však drží na velmi dobré úrovni jak v mezinárodním srovnání, tak na poměry českého bankovnictví. V relativní ziskovosti aktiv a cizích zdrojů však již za úspěšnější Českou spořitelnou mírně zaostává.

Z velkých bank má KB zdaleka nejvyšší úrokové náklady, a to ve výši 4,3 miliardy korun. Ty sice meziročně klesly téměř o polovinu, stále však dosahuje poměrně vysokých nákladů na cizí zdroje. Provozní náklady si však banka drží na poměrně dobré úrovni a může se měřit i s mnohem menšími bankami. Meziročně došlo jen k mírnému růstu, což KB posunulo v mezinárodním srovnání o kvantil výše.

Celkově hodnotíme hospodaření Komerční banky 8 body. Pozitivně hodnotíme výrazný pokles úrokových nákladů, které jsou však stále na poměrně vysoké úrovni. Jako jedna z mála bank ale docílila růstu čistých úrokových výnosů. Provozní náklady bance příliš nerostly a podařilo se jí dosáhnout růstu čistého zisku. Na druhou stranu stále ztrácí na své konkurenty v ziskovosti.

Vlastnická struktura

Komerční banka je společností, s jejímiž akciemi se obchoduje na burze. Dle aktuálních informací největším akcionářem této banky je Société Générale SA, která drží zhruba 60% podíl. Société Générale měla na konci roku 2016 celková aktiva 1,32 bilionu eur (přes 35 bilionů korun) a vlastní kapitál téměř 62 miliard eur (zhruba 1,67 bilionu korun). To ji ve světovém srovnání řadí do 20. místa ve velikosti.

Pro Societe Generale se jedná o poměrně významnou investici, avšak ne tolik, jako například Česká spořitelna pro Erste. Komerční banka vyplácí téměř 12 miliard korun ročně na dividendě a 60% z této částky končí právě u majoritního vlastníka.

Obchodování akcií KB na burze a silný vlastník je bezesporu výhodou. Vyvíjí to tlak na transparentnost banky. Na druhou stranu je zde i mnoho minoritních vlastníku, u kterých lze očekávat, že budou usilovat vyplacení většiny zisku formou dividend. Proto hodnotíme vlastnickou strukturu 8 body.

Byznys

Komerční banka se začala po privatizaci vedle svých aktivit na trhu podniků a municipalit výrazněji angažovat i na trhu pro individuální zákazníky a podnikatele. Součástí toho byl také v roce 2006 nákup zbývajícího podílu v Modré pyramidě, která je v dnešní době součástí skupiny KB. V posledních letech se KB profiluje jako univerzální banka. Jako jediná z velkých bank se v současnosti nepotýká s úbytkem klientů, ale naopak každoročně získává několik tisíc nových. Na konci roku měla 1 654 000 klientů, meziročně o 7 000 více.

Celkové úvěry KB v hrubém objemu dosahují 595 miliard korun. Meziročně úvěrové portfolio vzrostlo o téměř 50 miliard korun. Opravné položky jsou zhruba 15,5 miliardy korun, pohledávky bez znehodnocení jsou tedy něco málo přes 580 miliard korun. Nadpoloviční většinu (308 miliard korun) z nich tvoří úvěry podnikatelům a společnostem.

Komerční banka je tak drží svoji tradičně silnou pozici na trhu podniků a municipalit. Z nich je 55 % poskytnuto velkým podnikům, přes 34 % středním podnikům a municipalitám, zbývajících zhruba 10 % pak KB dluží fyzické osoby podnikatelé a malé podniky.

Co se týče struktury dlužníků dle odvětví, je úvěrové riziko KB poměrně rovnoměrně rozloženo. Podobně jako u ostatních bank dominují soukromé domácnosti (občané), nemovitosti a zpracovatelský průmysl.

Tabulka: Expozice Komerční banky vůči hrubému úvěrovému riziku dle odvětví

[mil. Kč]

2016

2015

Potravinářství a zemědělství

17 083

16 903

Těžba a dobývání

4 543

5 948

Chemický a farmaceutický průmysl

6 700

6 114

Hutnictví

10 219

10 764

Výroba motorových vozidel

11 950

10 526

Výroba ostatních strojů

9 565

8 958

Výroba elektrických a elektronických zařízení

4 392

3 575

Ostatní zpracovatelský průmysl

11 510

8 240

Elektrárenství, plynárenství a vodárenství

19 706

17 319

Stavebnictví

10 868

10 498

Maloobchod

15 901

14 134

Velkoobchod

29 350

28 092

Ubytování a pohostinství

1 564

1 451

Doprava, telekomunikace a sklady

23 045

24 764

Peněžnictví a pojišťovnictví

24 841

19 963

Nemovitosti

51 307

43 070

Veřejná správa

27 931

32 235

Ostatní odvětví

33 726

31 605

Občané

278 003

250 424

Celkem

592 204

544 583

V roce 2016 rostly také klientské vklady u KB, a to o zhruba 43 miliard korun. Největší podíl tvoří fyzické osoby přes 41 %. Z pohledu zdrojů financování se tak jedná o nejvýznamnější sektor. Objem těchto vkladů navíc meziročně vzrostl o necelých 30 miliard korun. Naopak druhý nejvýznamnější sektor soukromých společností (31,5 %) zaznamenal meziroční pokles o zhruba 5 miliard korun.

Tabulka: Struktura vkladů Komerční banky dle skupin klientů

[mil. Kč]

2016

2015

Soukromé společnosti

220 756

225 460

Ostatní finanční instituce, nebankovní subjekty

21 480

29 626

Pojišťovny

5 615

2 542

Veřejná správa

577

2 141

Fyzické osoby

287 931

258 260

Fyzické osoby – podnikatelé

30 498

29 435

Vládní instituce

77 309

70 581

Ostatní

16 665

15 579

Nerezidenti

38 546

22 663

Celkem

699 377

656 287

Celkově hodnotíme byznys KB 8 body. Bance se podařilo zastavit úbytek klientů a od roku 2015 jí klientela meziročně roste, i když zpomalujícím se tempem. Pozitivně také hodnotíme meziroční nárůst poskytnutých úvěrů o téměř 50 miliard korun. Klientské vklady sice rostly v roce 2016 pomalejším tempem o zhruba 43 miliard korun. Na druhou stranu KB zaznamenala mírný pokles vkladů od soukromých společností, tedy sektoru, ve kterém je tradičně velmi silná. Meziročně se také zvýšil podíl vkladů splatných na požádání či do 7 dnů, a to o více než 3 procentní body. Tyto vklady tvořily na konci roku 2016 téměř 87 % všech vkladů.

Transparentnost

Vzhledem k tomu, že Komerční banka je veřejně obchodovatelnou společností, tak patří mezi nejtransparentnější banky na českém i evropském trhu. Výroční zpráva banky je velmi přehledná a poměrně rozsáhlá. Zájemce o informace a statistiky týkající se podnikatelských aktivit Komerční banky zde nalezne většinu podstatných informací. Věřitelé Komerční banky by však určitě uvítali podrobnější informace v podobě detailní statistiky úvěrové politiky v rámci jednotlivých segmentů. Zejména o struktuře dlužníků a formě zajištění úvěrů. Přesto patří KB ke špičce, co se transparentnosti týče. Proto hodnotíme 9 body.

Výsledné hodnocení Komerční banky za rok 2016

Celkově hodnotíme Komerční banku jako velmi stabilní a důvěryhodnou banku s výbornou úrovní transparentnosti. V našem hodnocení získává za rok 2016 celkem 8,14 bodu, což ji zařazuje do nejvyšší kategorie maximálně bezpečných finančních institucí se ziskem certifikátu

Comsense důvěryhodná banka – Gold.

Komerční Banka

Počet bodů

Váha

Skóre

Datová část

Aktiva celkem

8

15 %

1,2

Vlastní kapitál

9

15 %

1,4

Finanční páka

7

20 %

1,4

Cena peněz

7

10 %

0,7

Provozní náklady / Aktiva

9

10 %

0,9

Čistý zisk

9

7,5 %

0,7

Zisk před zdaněním

9

7,5 %

0,7

Čistý zisk / Aktiva

8

5 %

0,4

Čistý zisk / Cizí zdroje

8

10 %

0,8

Celkem datová část

74

100%

8,1

Subjektivní část

Finanční pozice

8

25%

2,0

Hospodaření

8

20%

1,6

Vlastnická struktura

8

15%

1,2

Byznys

8

20%

1,6

Transparentnost

9

20%

1,8

Celkem subjektivní část

41

100%

8,2

Výsledek

Datová

60%

8,10

4,9

Subjektivní

40%

8,20

3,3

Výsledný počet bodů

 

 

8,14

Výsledné hodnocení

Gold