MONETA Money Bank

 

Stáhnout analýzu Moneta SILVER v PDF (staženo 197× )

Udělené body

Název banky Počet bodů Váha Skóre
Aktiva celkem 5 15% 0,8
Vlastní kapitál 6 15% 0,9
Finanční páka 8 20% 1,6
Cena peněz 9 10% 0,9
Provozní náklady / Aktiva 5 10% 0,5
Čistý zisk 7 8% 0,5
Zisk před zdaněním 7 8% 0,5
Čistý zisk / Aktiva 9 5% 0,5
Čistý zisk / Cizí zdroje 9 10% 0,9
Celkem datová část 65 100% 7,1
Subjektivní část
Finanční pozice 8 25% 2,0
Hospodaření 10 20% 2,0
Vlastnická struktura 5 15% 0,8
Byznys 5 20% 1,0
Transparentnost 9 20% 1,8
Celkem subjektivní část 37 100% 7,6
Výsledek
Datová 7,1 60% 4,2
Subjektivní 7,6 40% 3,0
Výsledný počet bodů 7,3
Výsledné hodnocení SILVER

Jako jediný zástupce středních bank si Moneta v letošním ročníku odnáší více než 7 bodů a tedy ocenění – Comsense Důvěryhodná banka SILVER.

Komentář k subjektivní části

Finanční pozice

Monetu, která do roku 2016 existovala pod názvem GE Money Bank, jsme vždy hodnotili velmi dobře. V loňském ročníku dokonce získala nejvyšší možné ocenění GOLD. V letošním ročníku tato banka sice získala méně bodů, tomu se však nevyhnuly prakticky všechny banky na českém trhu. V případě Monety můžeme za rok 2017 pozorovat poměrně výrazný nárůst bilanční sumy. Moneta tak ukončila dlouholetou stagnaci a její bilanční suma se dostala téměř na hranici 200 miliard korun.

Nejvýraznější je i v případě této banky nárůst pohledávek za bankami. Konkrétně z necelých 200 milionů na více než 53 miliard. V podstatě celou tuto sumu tvořily na konci loňska reverzní repo operace s ČNB. Dalších zhruba 2,4 miliardy byly povinné minimální rezervy. Banka tak měla necelých 28 % bilanční formy uloženo u ČNB, jednalo se ale v podstatě pouze o reverzní repo operace a povinné minimální rezervy, tedy v obou případech úročeno sazbou 0,5 % ke konci roku. To v poměrně zdravé míře reflektuje loňský trend na českém bankovním trhu.

Největší položkou aktiv byly pohledávky za klienty. U těch došlo ve všech hlavních segmentech, tedy u retailových i korporátních klientů, k růstu. Růst byl přiměřený, spíše organický. Podobně jako u jiných bank, i u Monety také došlo k poklesu opravných položek. Ty již klesly na téměř třetinu hodnoty z roku 2015. Tento vývoj u Monety hodnotíme velmi pozitivně.

Co nás však mrzí, je pokračující pokles vlastních zdrojů banky. Moneta dlouhodobě zaujímala pozici banky s nejlepší úrovní finanční páky na českém trhu. Bohužel od té doby, co se ji bývalý vlastník General Electric rozhodl prodat, je úroveň vlastního kapitálu na sestupu. I v roce 2017 banka vyplatila dividendy ve výši něco málo přes 5 miliard korun, na což výsledek hospodaření nestačil. Moneta tak musel zhruba 1,5 miliardy doplatit z vlastního kapitálu. Vzhledem k růstu bilanční sumy se tak poměrně výrazně zvýšila zadluženost i ukazatel finanční páky. Oba sice stále dosahují nadprůměrně dobrých hodnot, Moneta však přišla o první místo. Za rok 2017 dosáhla lepší úrovně finanční páky J&T Banka.

I přes několik drobných výhrad hodnotíme finanční pozici Monety stále nadprůměrně 8 body.

Hospodaření

Hospodaření Monety bylo v posledních letech vždy na výborné úrovni. Banka má sice mírně vyšší nákladovost ve srovnání s konkurencí, tu však s přehledem zvládá pokrýt svými výnosy. V roce 2017 sice došlo k poměrně výraznému poklesu úrokových výnosů, přesto banka vykázala čistý zisk nižší pouze o zhruba 3 %. Moneta také velmi dobře odolala růstu úrokových sazeb a ztrátu ze změn reálné hodnoty realizovatelných finančních aktiv vykázala jen na úrovni několika set milionů. Z pohledu obyčejného člověka se sice jedná o značnou sumu, oproti výsledku hospodaření jiných bank je to však poměrně málo.

Celkově tak hospodaření Monety nadále hodnotíme velmi pozitivně maximálním možným počtem bodů 10.

Vlastnická struktura

S akciemi Monety se nadále obchoduje na pražské burze. Banka tedy nemá žádného výrazně silnějšího vlastníka. Aktuálně nejvyšší podíl 6,24 % držela investiční společnost JP Morgan Asset management. Na podzim 2018 však ředitel Monety Tomáš Spurný a skupina PPF oznámili záměr sloučení Monety, Air Bank a československé divize Home Credit. Pokud by se jim k tomuto kroku podařilo přesvědčit současné akcionáře Monety, banka by prakticky zanikla a nástupnickou společností by byla Air Bank. Přesné podmínky, ani zda záměr opravdu uskuteční, zatím není známo. Do vlastnictví Monety to tedy vnáší značnou dávku nejistoty ohledně budoucího vývoje.

V letošním hodnocení udělujeme proto Monetě za vlastnickou strukturu 5 bodů.

Byznys

Moneta nadále orientuje své podnikání především na získávání prostředků prostřednictvím vkladů od domácností a poskytování komerčních a spotřebitelských úvěrů. Ačkoliv během roku 2017 došlo k mírnému poklesu klientů, banka si jich udržela stále více než 900 tisíc. Ve struktuře podnikání Monety nedošlo k výraznějším změnám. Hlavní změnu pozorujeme, podobně jako u ostatních bank, ve výrazném navýšení reverzních repo operací s ČNB. To bylo samozřejmě vyvoláno růstem úrokových sazeb. Problematicky vnímáme, že na rozdíl od ostatních bank, neměla Moneta v rámci repo obchodů žádná realizovatelná finanční aktiva poskytnuta jako zajištění. Záměr sloučení s menší Air Bank a nebankovním Home Credit může navíc značku Moneta úplně vymazat a do určité míry tím poškodit byznys této banky.

Proto hodnotíme tuto kategorii 5 body.

Transparentnost

K množství zveřejňovaných informací nemáme v případě Monety žádné významnější výhrady. To souvisí samozřejmě také se vstupem na veřejně obchodované trhy.

V této kategorii hodnotíme banku stále nadprůměrnými 9 body.

Finanční pozice

[mil. Kč] 2017 2016 2015 2014
Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank 7 127 20 235 15 475 11 746
Pohledávky za bankami 53 380 189 139 533
Pohledávky za klienty čisté 123 680 111 860 108 437 107 197
Realizovatelná finanční aktiva 57 13 749 13 255 20 401
Celkem aktiva 672 078 149 379 140 037 143 403
Vlastní kapitál celkem 25 763 27 268 27 839 42 583
Závazky vůči klientům 141 469 116 252 108 698 97 006
Závazky vůči bankám 29 643 2 657 289 247
Celkem dluh 173 971 122 111 112 198 100 820
Finanční páka 7,75 5,48 5,03 3,37
Zadluženost 87,10% 81,75% 80,12% 70,31%

Pohledávky a vklady u centrálních bank

[mil. Kč] 2017 2016
Reverzní repo operace 53 107 0
Ostatní vklady u centrálních bank 2 454 16 392
z toho PMR 2 453 2 292
Celkem 55 561 16 392

Hospodaření

[mil. Kč] 2017 2016 2015 2014
Čistý úrokový výnos 7 364 8 305 9 310 9 385
Čistý výnos z poplatků a provizí 1 933 1 961 2 336 2 674
Zisk před zdaněním 4 903 5 047 5 720 5 441
Čistý zisk 3 923 4 054 4 506 4 180
Úplný výsledek hospodaření 3 503 3 935 4 629 4 538
Cena peněz 0,13% 0,15% 0,19% 0,28%
Provozní náklady/Aktiva 2,48% 3,40% 3,95% 3,80%
Čistý zisk/Dluh 2,01% 3,22% 4,13% 4,50%
Čistý zisk/Aktiva 1,75% 2,63% 3,31% 3,16%

Struktura závazků za klienty

[mil. Kč] 2017 2016 2015
Vklady splatné na požádání   125 064 111 363 102 515
Úsporné vklady s výpovědní lhůtou 9 445 249 294
Termínované vklady   211 3 956 5 639
Ostatní závazky vůči klientům 6 249 684 250
Závazky vůči klientům celkem 500 116 252 108 698

Expozice vůči kreditnímu riziku

[mil. Kč] 2017 2016 2015
Finanční organizace 525 566 614
Nefinanční organizace 49 536 46 675 44 553
Vládní sektor 44 65 45
Neziskové organizace 204 76 93
Fyzické osoby podnikatelé rezidenti 12 166 11 130 12 193
Fyzické osoby nepodnikatelé rezidenti 64 600 59 181 62 351
Fyzické osoby nepodnikatelé nerezidenti 666 342 366
Celkem 127 742 118 035 120 215
Opravné položky celkem 4 062 6 175 11 778

Expozice vůči kreditnímu riziku

[mil. Kč] 2017 2016 2015
Schválené kontokorenty a kreditní karty 3 945 4 551 5 407
Spotřebitelské půjčky 34 969 32 281 30 526
Hypotéky 20 338 15 571 15 387
Komerční úvěry 47 728 42 639 38 340
Finanční leasing vozidel a vybavení 5 057 6 633 8 038
Úvěry na financování automobilů, strojů a zařízení 11 643 10 146 10 274
Ostatní úvěry 0 39 465
Celkem 123 680 111 860 108 437

Struktura závazků za klienty

[mil. Kč] 2017 2016 2015
Finanční organizace 7 445 3 210 1 263
Nefinanční organizace 23 804 22 237 24 001
Organizace v odvětví pojišťovnictví 7 148 587 660
Vládní sektor 4 506 3 966 6 243
Neziskové organizace 2 564 2 314 2 111
Fyzické osoby podnikatelé 11 642 10 550 9 445
Fyzické osoby nepodnikatelé rezidenti 82 195 72 367 64 020
Fyzické osoby nepodnikatelé nerezidenti 2 165 1 021 955
Celkem 141 469 116 252 108 698

Závěrečné upozornění

Analýzu vytvořila společnost Comsense analytics s.r.o. z veřejně dostupných informací, které zveřejnily instituce, jež jsou předmětem analýzy. Společnost Comsense analytics s.r.o. neručí za správnost finančních dat ani z nich vyplývajících finančních ukazatelů a vychází z předpokladu, že finanční data zveřejněná samotnými finančními institucemi představují reálné zachycení ekonomické reality, což potvrdily i jejich auditorské společnosti.

Cílem této analýzy není vyvolat paniku na českém kapitálovém trhu tím, že bychom upozorňovali na ty finanční instituce, které mají horší kreditní hodnocení než oceněné banky. Naopak společnost Comsense analytics s.r.o. má v úmyslu ocenit ty finanční instituce, které mají vysokou kreditní kvalitu a informační otevřenost vůči svým zákazníkům. Z toho důvodu tento dokument neobsahuje detailní hodnocení neoceněných institucí. Na vyžádání je však společnost Comsense analytics s.r.o. ochotna vydat detailní výsledky přímo zástupci neoceněné instituce, aby se transparentní formou dozvěděl, proč instituce nebyla oceněna.

Tato analýza vzniká na náklady společnosti Comsense analytics s.r.o. a její výsledky nejsou nijak ovlivněny jakýmkoliv obchodním vztahem s jakoukoliv bankovní institucí.

Analýza nehodnotí kvalitu služeb hodnocených bank, ale představuje názor společnosti Comsense analytics s.r.o. na kreditní kvalitu analyzovaných společností.

Kontakty

Comsense analytics s.r.o.

IČ: 056 26 561

Jiráskovo náměstí 1981/6

Praha 2

120 00

Mail: analyzy@comsense.cz

www.comsense.cz