MONETA Money Bank

Do roku fungovala jako GE Money Bank, a.s. dceřiná společnost nadnárodního konglomerátu General Electric. Mateřská společnost se ale rozhodla výrazně omezit své podnikání v segmentu financí a prodat většinu dceřiné společnosti GE Capital, jejíž součástí byla i skupina GE Money v České republice. Banka tak působí od 1. května 2016 pod novým názvem MONETA Money Bank, a přes to, že se spekulovalo o možném přímém prodeji, kdy v úvahu připadali například čínští investoři, rozhodla se GE nakonec pro vstup na burzu. Akcie banky jsou tak od 6. května 2016 obchodovány na pražské burze. Šlo o jedno z nejvýznamnějších IPO v celé střední a východní Evropě a Moneta je nyní i součástí PX indexu. Moneta se tím zároveň stala teprve druhou bankou v Česku, jejíž akcie jsou přímo obchodovány na veřejných trzích.

Finanční pozice

Moneta patří mezi zástupce středních bank, její aktiva se dlouhodobě pohybují kolem 140 miliard korun. Co do velikosti majetku je tak daleko za velkými bankovními instituce na českém trhu typu ČS, KB či ČSOB. Čím však absolutně vyniká, je velikost vlastního kapitálu.

Tabulka: Základní ukazatele finanční pozice Moneta Money Bank

[mil. Kč]

2016

2015

2014

2013

Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank

20 235

15 475

11 746

9 372

Pohledávky za bankami

189

139

533

1 114

Pohledávky za klienty čisté

111 860

108 437

107 197

97 493

Realizovatelná finanční aktiva

13 749

13 255

20 401

22 835

Celkem aktiva

149 379

140 037

143 403

134 622

Vlastní kapitál celkem

27 268

27 839

42 583

38 047

Závazky vůči klientům

116 252

108 698

97 006

93 641

Závazky vůči bankám

2 657

289

247

123

Celkem dluh

122 111

112 198

100 820

96 575

Finanční páka

5,48

5,03

3,37

3,54

Zadluženost

81,75%

80,12%

70,31%

71,74%

Rozvaha Monety je poměrně jednoduchá, díky čemuž je i velmi přehledná. Během roku 2016 došlo jen k mírnému růstu celkového majetku o zhruba 9,3 miliardy korun, což je růst u 6,7 %. Drtivou většinu majetku tvořily na konci roku 2016 tři položky – pohledávky za klienty, pokladní hotovost a vklady u centrální banky, a realizovatelná finanční aktiva. Tyto tři položky tvořily celkem 97,6 % všech aktiv.

Hotovostní prostředky Monety a její vklady u centrální banky sice během posledních let poměrně výrazně rostly (od roku 2014 o 72,3 %) a na konci roku 2016 tvoří 13,55 % aktiv, jedná se však o trend levných peněz v ekonomice, kterému se nevyhnuly prakticky žádné banky v Evropě. Celkové množství těchto prostředku tak na konci roku 2016 překročilo 20 miliard korun a pouze 2,3 miliardy tvoří povinné minimální rezervy u ČNB. Zatímco pokladní hotovost a peníze na cestě stagnují meziročně na hodnotě 3,8 miliardy korun, Monetě rostou ostatní vklady u centrální banky. Jedná se vlastně o nevyužívané finanční prostředky, které tak přináší prakticky nulové zhodnocení. Na druhou stranu poskytují bance dostatečnou likviditu.

Realizovatelná finanční aktiva dosáhla po mírném meziročním růstu 3,7 % na konci roku 2016 úrovně 13,7 miliardy korun. Drtivou většinu této položky (97,8 %) tvoří české státní dluhopisy, které sice v roce 2016 nepřinášely bance téměř žádné zhodnocení, na druhou stranu se prakticky jedná o bezrizikové cenné papíry. Moneta to dokazuje tvrzením, že v letech 2016 a 2015 nebylo vykázáno žádné znehodnocení realizovatelných finančních aktiv.

Největší část majetku Monety tvoří pohledávky za klienty. Tato položka v čistém vyjádření dosáhla v roce 2016 meziročního růstu 3,16 % na 111,86 miliardy korun. To znamená podíl téměř 75 % na celkových aktivech. V hrubé výši (bez započtení opravných položek) došlo meziročně k poklesu z 120,2 miliard korun na konci roku 2015 na 118 miliard korun na konci roku 2016. Opravné položky ke ztrátám z úvěrů a pohledávkám za klienty bance meziročně klesly o 5,6 miliardy na 6,2 miliardy korun. Bance se podařilo plně pokrýt opravnými položkami a prodat staré nevýkonné pohledávky, a tím vyčistit své úvěrové portfolio.

Naprosto bezkonkurenční je Moneta v úrovni vlastního kapitálu. I přes pokles v roce 2015, který byl způsoben tím, že si bývalá mateřská společnost GE z nerozděleného zisku Monety při svém odchodu vzala zhruba 19 miliard korun. I přes tento pokles si Moneta udržela naprosto nejlepší hodnotu finanční páky, která byla na konci roku 2016 5,48. To řadí Monetu mezi 5 % světových bank s nejlepší hodnotou finanční páky. V českém bankovnictví drží také bezkonkurenční prvenství, na druhém místě je s poměrně velkým odstupem J&T Banka s hodnotou 7,21. Vzhledem k tomu, že se jedná prakticky o nejdůležitější ukazatel stability banky, hodnotíme tento fakt velmi pozitivně.

Z cizích zdrojů dominují závazky vůči klientům, které tvoří přes 95 % cizích zdrojů. Více než 62 % této položky tvoří vklady fyzických osob nepodnikatelů. Co se může ukázat jako problematické, je fakt, že více než 95 % těchto vkladů, celkem přes 111 miliard korun, je splatných na požádání. Banka tak podstupuje poměrně značné riziko likvidity, kdy likvidní gap do 1 měsíce je -88,3 miliardy korun, jinými slovy má o 88,3 miliardy více závazků než aktiv.

Celkově hodnotíme finanční pozici Monety 9 body. Jedná se sice o středně velkou banku s poměrně velkým krátkodobým likvidním gapem, toto riziko však vyvažuje dostatečně velkými hotovostními prostředky a skvělou úrovní finanční páky. V tom nemá v českém bankovnictví konkurenci a jedná se o velmi dobře kapitálově vybavenou bankovní instituci. Navíc nijak významně nepodstupuje rizikovější finanční operace a téměř všechny dluhopisy, které drží, jsou prakticky bezrizikové státní dluhopisy České republiky.

Hospodaření

Moneta patří i přes poměrně velký podíl hotovostních prostředku, vkladů u ČNB a českých státních dluhopisů, které nepřináší téměř žádné zhodnocení, ke špičce co se ziskovosti týče.

Tabulka: Přehled hospodaření Moneta Money Bank

[mil. Kč]

2016

2015

2014

2013

Čistý úrokový výnos

8 305

9 310

9 385

9 828

Čistý výnos z poplatků a provizí

306

295

330

365

Zisk před zdaněním

5 047

5 720

5 441

5 442

Čistý zisk

4 054

4 506

4 180

4 260

Úplný výsledek hospodaření

3 935

4 629

4 538

4 060

Cena peněz

0,15%

0,19%

0,28%

0,58%

Provozní náklady/Aktiva

3,40%

3,95%

3,80%

3,09%

Čistý zisk/Dluh

3,22%

4,13%

4,50%

4,20%

Čistý zisk/Aktiva

2,63%

3,31%

3,16%

3,02%

Přestože čisté úrokové výnosy Monetě klesly v roce 2016 meziročně o více než 1 miliard korun a čistý zisk o téměř 500 milionů korun, udržela si banka nejvyšší ziskovost ze všech bankovních institucí na českém trhu. Svojí ziskovostí patří, podobně jako úrovní finanční páky, mezi 5 % nejúspěšnějších bank na světě. Získává tak maximální bodové hodnocení. Je na tom velmi dobře, i co se absolutní velikosti čistého zisku týče. Za rok 2016 vykázala o více než 1 miliardu korun vyšší čistý zisk než konkurenční Raiffeisenbank, která má však o 174 miliard korun větší bilanční sumu.

Získává také maximální možný počet bodů za úrokové náklady na cizí zdroje, díky velmi nízkým úrokovým nákladům (za rok 2016 jen 189 milionů korun). Za provozní nákladovost sice získává podprůměrné hodnocení, což je způsobeno poměrně vysokými provozními náklady, ty se však bance daří meziročně snižovat. V roce 2016 poklesly meziročně o téměř 450 milionů korun, což je pokles o více než 8 %. A to i přes náklady spojené s přechodem na novou značku Moneta.

Celkově hospodaření Monety hodnotíme maximálním možným počtem bodů 10. Jde o bezkonkurenčně nejziskovější banku na českém trhu, která vykazuje i velmi nízkou úrokovou nákladovost cizích zdrojů. Má sice vyšší provozní nákladovost, tu se jí však daří snižovat a vzhledem k vysokému zisku si to navíc může dovolit. Jinak není na hospodaření Monety prakticky co vytknout.

Vlastnická struktura

Vlastnická struktura Monety byla velmi výrazně ovlivněna vstupem na burzu. Původně dominantní vlastník GE prodal akcie Monety prostřednictvím pražské burzy. V současnosti drží akcie velké množství různých institucionálních investorů, fondů, soukromých investorů či zaměstnanců banky. Největší podíl 6,9 % drží investiční společnost JP Morgan. Moneta je tak bez silného vlastníka, který by dohlížel na management. To nepovažujeme za úplně ideální vlastnickou strukturu, na druhou stranu veřejné obchodování akcií vede k vyšší transparentnosti a lepší kontrolovatelnosti banky. Proto hodnotíme vlastnickou strukturu 6 body.

Byznys

Moneta svůj byznys orientuje především na získávání prostředků prostřednictvím vkladů od domácností a poskytování komerčních a spotřebitelských úvěrů. Celkem měla na konci roku 2016 zhruba 970 tisíc klientů, což sice představuje meziroční pokles o téměř 15 %, na druhou stranu je to v poměru k její velikosti poměrně velké číslo. Je to o stovky tisíc více než mají například mnohem větší banky jako UniCredit nebo Raiffeisenbank.

Tabulka: Struktura úvěrů a pohledávek Monety za klienty dle produktu

[mil. Kč]

2016

2015

Schválené kontokorenty a kreditní karty

4 551

5 407

Spotřebitelské půjčky

32 281

30 526

Hypotéky

15 571

15 387

Komerční úvěry

42 639

38 340

Finanční leasing vozidel a vybavení

6 633

8 038

Úvěry na financování automobilů, strojů a zařízení

10 146

10 274

Ostatní úvěry

39

465

Celkem

111 860

108 437

Největší podíl v úvěrovém portfoliu Monety mají spotřebitelské úvěry a hypotéky. Celkem tvoří téměř 43 % portfolia. V těsném závěsu jsou za nimi komerční úvěry s podílem 38 %. Ve všech těchto segmentech, na které se Moneta zaměřuje, dosáhla v roce 2016 růstu.

Tabulka: Struktura úvěrů a pohledávek Monety za klienty dle odvětví

[mil. Kč]

2016

2015

Finanční organizace

566

614

Nefinanční organizace

46 675

44 553

Vládní sektor

65

45

Neziskové organizace

76

93

Fyzické osoby podnikatelé rezidenti

11 130

12 193

Fyzické osoby nepodnikatelé rezidenti

59 181

62 351

Fyzické osoby nepodnikatelé nerezidenti

342

366

Celkem hrubé úvěry

118 035

120 215

Opravné položky celkem

6 175

11 778

Největší podíl dlužníků Monety tvoří fyzické osoby nepodnikatelé, tedy domácnosti. Velký podíl mají také soukromé společnosti. Společně s živnostníky tvoří úvěrové portfolio jen o 1,4 miliardy korun méně, než domácnosti. Jedná se sice o rizikovější portfolio, to je však koncentrováno na území České republiky. Navíc přináší Monetě značnou ziskovost.

Tabulka: Rozdělení závazků Monety vůči klientům dle sektoru

[mil. Kč]

2016

2015

Finanční organizace

3 210

1 263

Nefinanční organizace

22 237

24 001

Organizace v odvětví pojišťovnictví

587

660

Vládní sektor

3 966

6 243

Neziskové organizace

2 314

2 111

Fyzické osoby podnikatelé

10 550

9 445

Fyzické osoby nepodnikatelé rezidenti

72 367

64 020

Fyzické osoby nepodnikatelé nerezidenti

1 021

955

Celkem

116 252

108 698

Zdaleka nejvýznamnějšími klienty Monety z pohledu vkladů jsou domácnosti (fyzické osoby nepodnikatelé rezidenti), které mají u Monety uloženo přes 72 miliard korun. To je více než 62 % vkladů a téměř polovina veškerých aktiv Monety. Vklady v této kategorii navíc v roce 2016 meziročně rostly o více než 8,3 miliardy korun, a to i přes pokles celkového počtu klientů. To hodnotíme velmi kladně.

Menší měrou mají své peněžní prostředky uloženy u Monety soukromé společnosti a živnostníci. Celkově jde o částku zhruba 32,8 miliardy korun, tedy ani ne polovinu vkladů od domácností. Přestože se nejedná o zanedbatelnou částku (přes 28 % vkladů), nejedná se pro banku o tak významný segment jako retail. To je také jedním z důvodů, proč tyto vklady meziročně klesly o 659 milionů korun.

Moneta jako svoji hlavní strategii uvádí „udržování a rozvíjení aktivit v retailovém segmentu“ a „posilování postavení v segmentu malých a středních podniků“ je pro ni až na druhém místě. Tuto strategii se jí daří plnit. Portfolio spotřebitelských úvěrů Monetě meziročně vzrostlo o 5,7 %, hypotéky o 1,2 % a vklady domácností o více než 13 %. Navíc během roku 2016 držela přibližně 20% tržní podíl na nové produkci. Moneta k tomu využívá také své jedinečné pozice poskytovatele bankovních služeb v zemědělském sektoru. V tom, na co se zaměřuje tak Moneta dosahuje pozitivních výsledků, a to hodnotíme kladně.

Tabulka: Rozdělení závazků Monety vůči klientům dle typu

[mil. Kč]

2016

2015

Vklady splatné na požádání

111 363

102 515

Úsporné vklady s výpovědní lhůtou

249

294

Termínované vklady

3 956

5 639

Ostatní závazky vůči klientům

684

250

Závazky vůči klientům celkem

116 252

108 698

Problematická může být splatnost vkladů klientů Monety. Zhruba 95,8 % tvořily na konci roku 2016 vklady splatné na požádání. Tento podíl se navíc meziročně zvýšil o více než 1,4 procentního bodu. S tím souvisí velký likvidní gap přes 88 miliard korun v kategorii do 1 měsíce. Na druhou stranu má ale Moneta poměrně velký počet klientů, čili riziko jednorázového poklesu vkladu je nižší.

Celkově hodnotíme byznys Monety 8 body. Pozitivní je dle našeho názoru zaměření na tradiční činnost banky, tedy přijímání vkladů a poskytování úvěrů. Moneta měla na konci roku 2016 také poměrně velký počet klientů i přes meziroční pokles. Za rizikovější portfolio spojené s likvidním gapem a úbytkem klientů strháváme body.

Transparentnost

V množství a detailnosti zveřejněných informací je na tom Moneta velice dobře. To souvisí i se vstupem na veřejně obchodované trhy, kdy původní vlastník GE musel poskytnout dostatek informací o bance pro zvýšení zájmu investorů. Moneta poskytuje přehledně dostatek informací srovnatelných s mnohem většími institucemi. Postrádáme sice některé informace, jako detailnější rozložení úvěrů a pohledávek co se ekonomických sektorů týče, přesto je transparentnost Monety srovnatelná s druhou veřejně obchodovanou Komerční bankou. Proto hodnotíme stejným počtem bodů – 9.

Výsledné hodnocení Moneta Money Bank za rok 2016

Moneta Money Bank je oproti své konkurenci sice poměrně malou bankou, přesto se jedná o velmi stabilní banku s výbornou úrovní ziskovosti a finanční páky. V našem hodnocení získává za rok 2016 celkem 8,01 bodu, což ji však zaslouženě řadí do nejvyšší kategorie maximálně bezpečných finančních institucí se ziskem certifikátu

Comsense důvěryhodná banka – Gold.

MONETA

Počet bodů

Váha

Skóre

Datová část

Aktiva celkem

5

15 %

0,8

Vlastní kapitál

6

15 %

0,9

Finanční páka

10

20 %

2,0

Cena peněz

10

10 %

1,0

Provozní náklady / Aktiva

3

10 %

0,3

Čistý zisk

8

7,5 %

0,6

Zisk před zdaněním

8

7,5 %

0,6

Čistý zisk / Aktiva

10

5 %

0,5

Čistý zisk / Cizí zdroje

10

10 %

1,0

Celkem datová část

70

100%

7,7

Subjektivní část

Finanční pozice

9

25%

2,3

Hospodaření

10

20%

2,0

Vlastnická struktura

6

15%

0,9

Byznys

8

20%

1,6

Transparentnost

9

20%

1,8

Celkem subjektivní část

42

100%

8,6

Výsledek

Datová

60%

7,65

4,6

Subjektivní

40%

8,55

3,4

Výsledný počet bodů

 

 

8,01

Výsledné hodnocení

Gold