Jak hodnotíme banky v roce 2018?

Jednotlivé banky jsme podrobili důkladné analýze a jen ty, které splní náročná kritéria, od nás získávají certifikaci Důvěryhodné finanční instituce. To je rozděleno do tří kategorií, které se odvíjí podle počtu získaných bodů:

  • GOLD – nejvyšší kategorie maximálně bezpečných finančních institucí s certifikátem Comsense důvěryhodná banka. Více než 8 bodů
  • SILVER – velmi bezpečných finančních institucí s certifikátem Comsense důvěryhodná banka. 7 – 8 bodů
  • BRONZE – bezpečných finančních institucí s certifikátem Comsense důvěryhodná banka. 6 – 7 bodů

Přičemž všechny tři kategorie jsou zárukou důvěryhodnosti a v jedné kategorii se může umístit i několik institucí.

Celé bodové hodnocení je rozděleno do dvou částí: 

První část je čistě datová.

Je zde celkem devět parametrů, které zohledňují nejdůležitější veličiny pro bankovní stabilitu z auditovaných finančních výkazů bank. Pro tuto datovou část jsme vytvořili vlastní systém bodování dle kvantilů, kdy každá banka může získat body v rozmezí od 0 do 10. Čím více bodů banka získá, tím lépe. Jednotlivé kategorie bodujeme na základě mezinárodního srovnání.

Každoročně aktualizovaný datový vzorek více než 1 300 bankovních institucí z celého světa, jsme rozdělili na jedenáct kvantilů. Pokud je tedy banka srovnatelná s nejlepšími 10 procenty bankovních institucí na světě, získá maximální počet bodů 10 atd. Tento systém je výhodný především díky mezinárodní srovnávací základně a nezávislosti.

V první části jsme hodnotili devět kategorií z finančních výkazů bank. První je velikost aktiv banky. Čím větší banka je, tím lépe dokáže ustát případné krize. Další dvě kritéria se týkají vlastního kapitálu banky. Jde o nejdůležitější parametr týkající se odolnosti banky. Jak jeho absolutní velikost, která vyčísluje kolik vlastních prostředků má banka k dispozici, tak především poměr celkových aktiv a vlastního kapitálu, tzv. finanční páka. Čtvrté a páté kritérium je zaměřeno na nákladovost banky. Konkrétně se jedná o cenu peněz, tedy náklady na cizí kapitál banky a poměr provozních nákladů oproti celkovým aktivům.

Poslední čtyři hodnotící faktory jsou zaměřeny na ziskovost banky. Použili jsme ukazatel absolutní velikost čistého zisku, tedy toho, co je banka schopna vydělat. Je zde také zisk před zdaněním, který je očištěn o vliv rozdílné úrovně zdanění v různých zemích. Další dvě kritéria hodnotí čistou rentabilitu celkových aktiv a cizích zdrojů banky, tedy relativní podobu ziskovosti.

Tabulka: První část hodnocení banky

Kritérium

Body

Váha

Skóre

Aktiva celkem

10

15 %

1,5

Vlastní kapitál

10

15 %

1,5

Finanční páka

10

20 %

2,0

Cena peněz

10

10 %

1,0

Provozní náklady/Aktiva

10

10 %

1,0

Čistý zisk

10

7,5 %

0,8

Zisk před zdaněním

10

7,5 %

0,8

Čistý zisk/Aktiva

10

5 %

0,5

Čistý zisk/Cizí zdroje

10

10 %

1

Celkem datová část

90

 

10

V druhé části hodnocení jsme věnovali pozornost faktorům, které nelze úplně exaktně srovnávat. 

Jedná se spíše o subjektivní hodnocení těchto pěti kritérií odborníky. Rozdělení bodů v této části vychází z odborné debaty a detailního zkoumání materiálů, které jednotlivé banky zveřejňují. Prvním kritériem je finanční pozice banky. Ta má zároveň největší váhu. Dále je zde hodnoceno hospodaření banky, kde jsme věnovali pozornost nejen ziskovosti a nákladovosti banky, ale také poměru jednotlivých výnosů a nákladů, jejich typu atd.

V rámci třetího subjektivního kritéria jsme zhodnotili vlastnickou strukturu banky. Tedy to, kolik má banka vlastníků, kdo je jejím majoritním vlastníkem, jak významným majetkem je banka pro svého vlastníka apod. Poslední dvě části hodnotí strukturu klientů banky, jejich rizikovost, poměr mezi úvěry a vklady banky a transparentnost. Ve všech kategoriích jsme brali v úvahu také časovou osu jednotlivých údajů.

Tabulka: Druhá část hodnocení

Kritérium

Body

Váha

Skóre

Finanční pozice

10

25 %

2,5

Hospodaření

10

20 %

2,0

Vlastnická struktura

10

15 %

1,5

Byznys

10

20 %

2,0

Transparentnost

10

20 %

2,0

Celkem subjektivní část

50

 

10

Tabulka Poměr výsledného hodnocení banky

Část

Váha

Počet bodů

Skóre

Datová

60 %

10

6

Subjektivní

40 %

10

4

Výsledný počet bodů

   

10

V celkovém hodnocení, které vychází z těchto dvou částí, má mírně vyšší váhu datová část, která je přesnější a zahrnuje více kritérií. V následující tabulce je již vidět kolik bodů banka celkově získala. Dle našeho hodnocení za důvěryhodnou banku považujeme tu, která v celkovém hodnocení získala alespoň 6 bodu. Banky vždy hodnotíme především podle auditovaných finančních výkazů, které mají povinnost zveřejňovat. V prvním pololetí letošního roku tak banky postupně zveřejňovaly výroční zprávy za rok 2016.