Raiffeisenbank

Raiffeisenbank a.s. působí na českém trhu od roku 1993. Je součástí rakouské skupiny a jejím hlavním akcionářem je Raiffeisen Bank International AG. Nabízí bankovní služby jak pro korporátní klientelu, tak pro soukromé osoby v síti přibližně 130 poboček a klientských center. V současnosti se dle majetku jedná o pátou největší banku na českém trhu.

Finanční pozice

Až do konce roku 2015 byla Raiffeisenbank středně velkou bankou s celkovou bilanční sumou méně než 250 miliard korun. Masivní růst majetku za rok 2016 však tuto banku vyzdvihl vysoko nad tuto hranici a v současnosti tak lze již Raiffeisenbank oficiálně považovat za pátou velkou banku na tuzemském bankovním trhu.

Tabulka: Základní ukazatele finanční pozice Raiffeisenbank

[mil. Kč]

2016

2015

2014

2013

Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank

92 080

38 634

10 646

3 836

Pohledávky za bankami

5 782

4 192

23 188

19 338

Pohledávky za klienty čisté

211 412

184 924

174 542

154 788

Realizovatelná finanční aktiva

594

873

517

517

Finanční aktiva držená do splatnosti

2 546

11 265

12 420

12 411

Finanční aktiva v reálné hodnotě

3 885

3 347

4 218

2 875

Celkem aktiva

323 796

249 993

231 469

197 019

Vlastní kapitál celkem

26 415

25 373

23 721

19 277

Závazky vůči klientům

227 140

183 794

165 144

146 491

Závazky vůči bankám

33 593

12 608

14 390

9 959

Vydané dluhopisy

24 722

18 466

16 802

12 044

Finanční závazky v reálné hodnotě

2 917

2 589

2 773

2 164

Celkem dluh

297 381

224 621

207 746

177 743

Finanční páka

12,26

9,85

9,76

10,22

Zadluženost

91,84%

89,85%

89,75%

90,22%

Celková aktiva Raiffeisenbank v roce 2016 vzrostla o 29,5 % na 323,8 miliardy korun. Jedná se opravdu o velký meziroční nárůst. V minulých letech navíc celková bilanční suma banky jen těžko překonávala hranici 200 miliard korun. Bohužel jak je na první pohled patrné, značný růst majetku nebyl doprovázen růstem vlastního kapitálu a bance tak výrazně vzrostla úroveň finanční páky. Navíc růst vlastního kapitálu byl nižší než trend ve světě a Raiffeisen bank tak získává za rok 2016 menší bodové hodnocení z obou těchto kategorií.

Strukturu majetku Raiffeisenbank tvoří především dvě položky, a to úvěry a pohledávky za klienty a pokladní hotovost včetně vkladů u centrálních bank. Tyto dvě položky tvořily na konci roku 2016 téměř 94 % aktiv banky. Typicky rizikovější finanční aktiva tvoří u Raiffeisenbank menší poměr než u konkurenčních bank, což je na jednu stranu určitě pozitivní.

Nejvyšší meziroční růst v rozvaze Raiffeisenbank zaznamenala právě položka pokladní hotovost a vklady u centrálních bank, a to o závratných 138 %. Celkově vzrostla o 53,4 miliardy korun. To není příliš pozitivní vzhledem k celkovému růstu bilanční sumy banky o 73,8 miliardy korun. Raiffeisenbank zvyšovala především vklady u centrální banky, a to o necelých 53 miliard korun na 85,4 miliardy korun na konci roku 2016. To znamená, že zhruba 72 % růstu bilanční sumy Raiffeisenbank se odehrálo ve zvyšování vkladů u centrální banky, které přináší prakticky nulové zhodnocení.

Na druhou stranu bance také rostly úvěry a pohledávky za klienty, které představují hlavní část majetku (více než 65 % aktiv). V čistém vyjádření tato položka v roce 2016 vzrostla o 14,3 % na 211,4 miliardy korun. To je bezesporu pozitivní vývoj. Pozitivní také je, že opravné položky k úvěrovému portfoliu banka meziročně udržela na zhruba stejné úrovni 6,3 miliardy korun. Vzhledem k růstu úvěrů se tedy podíl opravných položek snížil z 3,3 % na 2,9 %. Banka také uvádí, že více než 73 % těchto úvěrů má splatnost delší než 1 rok.

Vlastní kapitál Raiffeisenbank meziročně roste, jedná se však o značně pomalejší růst než cizích zdrojů. Zatímco vlastní kapitál v roce 2016 vzrostl o 4,1 %, cizí zdroje bance rostly o 32,4 %. Raiffeisenbank si tak značně zhoršila finanční páku a v mezinárodním srovnání získala jen podprůměrný počet bodů. I na českém trhu patří hodnota finanční páky 12,26 k těm vyšším a je srovnatelná například s ČSOB.

Z cizích zdrojů jsou pro Raiffeisenbank nejvýznamnější klientské vklady. Tato položka tvořila na konci roku 2016 více než 76 % závazků a vzrostla meziročně o 43,3 %. Zvyšovaly se především vklady klientů z řad fyzických osob.

Celkově hodnotíme finanční pozici Raiffeisenbank 6 body. Banka sice v roce 2016 zaznamenala znační nárůst bilanční sumy a zařadila se mezi velké banky, šlo však o růst především cizích zdrojů na úkor vlastního kapitálu. Značně si tak zhoršila finanční páku. Ve struktuře majetku pak rostly především vklady u centrálních bank, které bance nepřináší prakticky žádné zhodnocení. Raiffeisenbank tak sice velmi rychle rostla díky rostoucím vkladům fyzických osob, nedokázala však tento nárůst dostatečně efektivně zužitkovat.

Hospodaření

Raiffeisenbank patří dlouhodobě svoji ziskovostí spíše k průměrným bankám, za rok 2016 se ji nepodařilo zvýšit výsledek hospodaření stejnou měrou jako majetek, její ziskovost se tak snížila.

Tabulka: Přehled hospodaření Raiffeisenbank

[mil. Kč]

2016

2015

2014

2013

Čistý úrokový výnos

6 611

6 413

6 090

5 705

Čistý výnos z poplatků a provizí

1 781

1 926

1 997

2 202

Zisk před zdaněním

3 780

3 508

2 546

1 125

Čistý zisk

3 042

2 815

2 027

982

Úplný výsledek hospodaření

2 647

2 926

2 034

991

Cena peněz

0,43%

0,47%

0,48%

0,84%

Provozní náklady/Aktiva

2,00%

2,14%

2,43%

3,56%

Čistý zisk/Dluh

0,89%

1,30%

0,98%

0,56%

Čistý zisk/Aktiva

0,82%

1,17%

0,88%

0,50%

Raiffeisenbank od roku 2014 rostou úrokové výnosy rychlejším tempem než úrokové náklady, díky čemuž se každý rok zvyšují čisté úrokové výnosy. To je vzhledem k rostoucí bilanční sumě pochopitelné, ale vzhledem k poklesu tržních úrokových měr a zvyšující se konkurenci na bankovním trhu se stále jedná o úspěch. Na druhou stranu se ani Raiffeisenbank nevyhnula poklesu čistého výnosu z poplatků a provizí.

Raiffeisenbank se také daří snižovat provozní nákladovost majetku, díky čemuž získala za rok 2016 lepší bodové hodnocení. Velké konkurenční banky na českém trhu však dosahují lepší úrovně provozní nákladovost a Raiffeisenbank má tak stále co dohánět. Bance klesaly také úrokové náklady na cizí kapitál.

Díky těmto faktorům tak zisk před zdaněním i čistý zisk Raiffeisenbank v roce 2016 o zhruba 200 milionů korun vzrostl. Úplný výsledek však vzhledem ke ztrátám z přecenění realizovatelných cenných papírů meziročně o zhruba 9,5 % klesl. Dohromady s růstem aktiv i závazků banky tak její ziskovost klesla pod 0,9 %. Kvůli tomu získala v kategorii ziskovosti za rok 2016 menší počet bodů.

Celkově hodnotíme hospodaření Raiffeisenbank 6 body. Bance se sice daří zvyšovat čisté úrokové výnosy a snižovat provozní nákladovost, stále však za konkurenčními bankami značně zaostává. Výsledek hospodaření Raiffeisenbank navíc meziročně klesl, což vedlo k poměrně výraznému poklesu ziskovosti.

Vlastnická struktura

Raiffeisenbank patří do rakouské bankovní skupiny Raiffeisen. Majoritním akcionářem a mateřskou společností celé skupiny je rakouská finanční instituce Raiffeisen Bank International AG. Jedná se o evropskou bankovní skupinu zaměřenou na trh střední a východní Evropy. Na konci roku měla celková aktiva ve výši 111,9 miliardy eur (zhruba 3 biliony korun) a vlastní kapitál 8,9 miliardy eur (necelých 235 miliard korun). Celkem zaměstnávala zhruba 50 tisíc zaměstnanců a obsluhovala 16,6 milionu klientů na 2 700 obchodních místech.

Podobně jako u ostatních bank se jedná o poměrně silného vlastníka obchodovaného na burze, avšak svoji velikostí nedosahuje tak vysoké úrovně. Proto hodnotíme vlastnickou strukturu Raiffeisenbank celkem 7 body.

Byznys

Raiffeisenbank se prezentuje jako banka zaměřená na soukromou i firemní klientelu. Co se však týče rozdělení úvěrů a pohledávek za klienty, jsou hlavní položkou dlouhodobě úvěry velkým právnickým osobám.

Tabulka: Rozdělení úvěrů a pohledávek za klienty Raiffeisenbank dle segmentů

[mil. Kč]

2016

2015

Vládní sektor

1 092

1 217

Úvěry velkým právnickým osobám

101 993

99 467

Malé a střední podniky

16 434

6 656

Úvěry fyzickým osobám

98 157

83 840

Celkem

217 676

191 180

Pohledávky za velké soukromé společnosti tvořily na konci roku 46,86 % a pohledávky za fyzické osoby 45,1 %. Komerční úvěry jsou obecně považovány za rizikovější. Meziročně však rostly především úvěry fyzickým osobám, což hodnotíme pozitivně. Banka poskytuje poměrně zvláštní rozdělení těchto úvěrů dle typu.

Tabulka: Rozdělení úvěrů a pohledávek za klienty Raiffeisenbank dle typu

[mil. Kč]

2016

2015

Pohledávky z běžných účtů

3 227

6 333

Termínované úvěry

125 215

106 552

Hypoteční úvěry

80 049

71 235

Finanční leasing

6 620

4 930

Dluhové cenné papíry

1 500

1 198

Ostatní

1 065

932

Celkem

217 676

191 180

Opravné položky celkem

6 264

6 256

Splatné na požádání

3 227

6 333

Splatné do 1 roku

59 563

50 670

Splatné nad 1 rok

154 886

134 176

Největší část tvoří položka tzv. termínované úvěry, což je poměrně zvláštní pojem, který banka dále nerozvádí. Tato položka tvoří společně s hypotečními úvěry 94,3 % hrubé hodnoty úvěrového portfolia. Bohužel nejsou k dispozici podrobnější informace a nedá se tak přesně určit rizikovost těchto úvěrů. Podíl hypotečních úvěrů, které bývají obecně méně rizikové než komerční nebo spotřebitelské úvěry, je ale poměrně velký.

Tabulka: Rozdělení úvěrů a pohledávek za klienty Raiffeisenbank dle sektoru

[mil. Kč]

2016

2015

Zemědělství, rybolov, lesnictví, myslivost

1 719

1 499

Těžba nerostných surovin

147

101

Výrobní sektor

23 126

23 334

Výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody

8 554

10 220

Stavebnictví

3 909

5 225

Velkoobchod a maloobchod; oprava motorových vozidel, motocyklů, spotřebičů

17 240

15 499

Ubytování a veřejné stravování

2 964

2 803

Doprava, skladování a spoje

8 071

6 521

Finanční zprostředkování

7 950

7 309

Činnosti v oblasti nemovitostí a pronájmu

41 111

30 380

Veřejná správa, povinné sociální zabezpečení

1 145

1 292

Vzdělávání

647

593

Zdravotnictví a sociální péče

1 257

1 072

Ostatní veřejné, sociální a osobní služby

1 591

1 492

Činnosti domácností

98 245

83 840

(Nezajištěno)

38 183

34 854

Celkem

217 676

191 180

Raiffeisenbank také uvádí poměrně detailní rozdělení úvěrů dle sektorů. Jedná se o podobné rozdělení jako u ostatních bank na českém trhu, dominují domácnosti, nemovitostní a výrobní sektor. Zajímavý je také údaj, že 17,5 % hrubé hodnoty úvěrů za rok 2016 není zajištěno.

Tabulka: Rozdělení klientských vkladů Raiffeisenbank dle segmentů

[mil. Kč]

2016

2015

Vládní sektor

2 158

1 396

Vklady velkých právnických osob

78 734

73 154

Malé a střední podniky

31 551

22 959

Vklady fyzických osob

114 697

86 285

Celkem

227 140

183 794

Co se týče klientských vkladů Raiffeisenbank, je situace přesně opačná oproti úvěrům. Většinu vkladů u Raiffeisenbank mají fyzické osoby, celkem 50,5 %. Tyto vklady navíc meziročně nejvíce rostly. Druhou největší část tvoří vklady od velkých společností, a to 34,7 %. Raiffeisenbank navíc zaznamenala růst ve všech segmentech, což je bezesporu pozitivní.

Tabulka: Rozdělení klientských vkladů Raiffeisenbank dle typu

[mil. Kč]

2016

2015

Závazky splatné na požádání

199 829

160 389

Termínované závazky

27 069

23 173

Změna reálné hodnoty zajišťovaných položek

187

196

Ostatní

55

36

Celkem

227 140

183 794

Raiffeisenbank má velkou část vkladů splatných na požádání, což může být problémem především díky velkému podílu vkladů od velkých korporací. Na konci roku bylo celkem téměř 88 % vkladů Raiffeisenbank splatných na požádání. Jedná se o částku téměř 200 miliard korun. Na celkových cizích zdrojích banky to představuje podíl více než 67 %. Vzhledem k nižší úrovni vlastního kapitálu se jedná o velmi značný podíl. Raiffeisenbank tak musí vyvíjet značné úsilí na udržení klientů, protože má značné riziko rychlého poklesu.

Celkově hodnotíme byznys Raiffeisenbank 7 body. Banka má sice vyšší podíl úvěrů a vkladů od velkých korporací, které mohou představovat vyšší riziko. Na druhou stranu se ji ale poměrně daří v tomto segmentu růst. Meziročně také poměrně úspěšně zvyšuje úvěry a především vklady z řad fyzických osob. Má také poměrně dobrý podíl hypotečních úvěrů. Na druhou stranu podstupuje značně likvidní riziko vzhledem k velkému podílu vkladů splatných na požádání.

Transparentnost

V úrovni transparentnosti patří Raiffeisenbank ke špičce na českém bankovním trhu. Množstvím zveřejňovaných informací a důrazem na detail se může směle měřit i s tak transparentními bankami, jako je například Komerční banka, a to na rozdíl od ní nejsou akcie Raiffeisenbank přímo obchodované na burze. Výroční zpráva Raiffeisenbank je velmi přehledná, detailní se značným množstvím informací. Přesto bohužel některé informace, jako detailní pohled do struktury úvěrového portfolia, chybí. Celkově však hodnotíme transparentnost Raiffeisenbank 9 body.

Výsledné hodnocení Raiffeisenbank a.s.

Raiffeisenbank má za sebou v roce 2016 značný růst a zařadila se mezi velké banky, má však několik značných nedostatků. Především horší úroveň finanční páky a ziskovosti táhne banku dolů. Přesto od nás získává celkem 6,41 bodu, což ji zařazuje do kategorie bezpečných finančních institucí se ziskem certifikátu

Comsense důvěryhodná banka – Bronze.

Raiffeisenbank

Počet bodů

Váha

Skóre

Datová část

Aktiva celkem

7

15 %

1,1

Vlastní kapitál

6

15 %

0,9

Finanční páka

4

20 %

0,8

Cena peněz

8

10 %

0,8

Provozní náklady / Aktiva

7

10 %

0,7

Čistý zisk

7

7,5 %

0,5

Zisk před zdaněním

7

7,5 %

0,5

Čistý zisk / Aktiva

5

5 %

0,3

Čistý zisk / Cizí zdroje

5

10 %

0,5

Celkem datová část

56

100%

6,1

Subjektivní část

Finanční pozice

6

25%

1,5

Hospodaření

6

20%

1,2

Vlastnická struktura

7

15%

1,1

Byznys

7

20%

1,4

Transparentnost

9

20%

1,8

Celkem subjektivní část

35

100%

7,0

Výsledek

Datová

60%

6,05

3,6

Subjektivní

40%

6,95

2,8

Výsledný počet bodů

 

 

6,41

Výsledné hodnocení

Bronze