Raiffeisenbank

Stáhnout analýzu Raiffeisenbank BRONZE v PDF (staženo 229× )

Udělené body

Název banky Počet bodů Váha Skóre
Aktiva celkem 6 15% 0,9
Vlastní kapitál 6 15% 0,9
Finanční páka 4 20% 0,8
Cena peněz 8 10% 0,8
Provozní náklady / Aktiva 7 10% 0,7
Čistý zisk 7 7,5% 0,5
Zisk před zdaněním 7 7,5% 0,5
Čistý zisk / Aktiva 6 5% 0,3
Čistý zisk / Cizí zdroje 6 10% 0,6
Celkem datová část 57 100% 6,1
Subjektivní část
Finanční pozice 6 25% 1,5
Hospodaření 8 20% 1,6
Vlastnická struktura 6 15% 0,9
Byznys 8 20% 1,6
Transparentnost 9 20% 1,8
Celkem subjektivní část 37 100% 7,4
Výsledek
Datová 6,1 60% 3,6
Subjektivní 7,4 40% 3,0
Výsledný počet bodů 6,6
Výsledné hodnocení BRONZE

I letos se mezi námi oceněnými bankami objevila Raiffeisenbank. Ta stejně jako před rokem získává ocenění – Comsense Důvěryhodná banka BRONZE.

Komentář k subjektivní části

Finanční pozice

Raiffeisenbank se z pohledu finanční pozice během roku 2017 příliš nezměnila. Bilanční suma rostla přirozeným tempem o necelých 6 %. Ve struktuře aktiv došlo v podstatě ke stejnému vývoji jako u jiných bank. Banka o několik procent zvětšila úvěrové portfolio a naopak snížila opravné položky. Z pohledu jednotlivých segmentů došlo k mírnému růstu úvěrů fyzickým osobám a naopak mírnému poklesu úvěrů velkým právnickým osobám, jak již ale bylo řečeno, o žádné razantní změny nešlo.

K největším změnám došlo také v portfoliu Raiffeisenbank u struktury pohledávek za ČNB. Banka přesunula téměř veškeré prostředky z vkladů u ČNB na reverzní repo operace. Tento vývoj je pochopitelný, vzhledem k růstu úrokových sazeb. Mírně také tyto prostředky navýšila. Celkově však na konci roku 2017 nepřekročily více než třetinu bilanční sumy.

Vzhledem k tomu, že nedošlo k žádným výraznějším změnám, hodnotíme finanční pozici banky stejně jako loni 6 body.

Hospodaření

Z pohledu výsledku hospodaření je Raiffeisenbank jednou z mála bank na českém trhu, kterým se podařilo za rok 2017 vykázat meziročně vyšší úplný výsledek. Banka nijak výrazně nezvýšila výnosy, hospodařila však lépe. Díky tomu se ji zvýšit zisk na všech úrovních. Dokonce jako jedna z mála vykázala i zisk z přecenění realizovatelných cenných papírů a ocenění rozdílů ze zajištění peněžních toků. Díky tomu si tak v roce 2017 vylepšila také ukazatele ziskovosti.

Hospodaření Raiffeisenbank hodnotíme v tomto ročníku velmi pozitivně celkově 8 body.

Vlastnická struktura

Česká Raiffeisenbank stále patří do rakouské bankovní skupiny Raiffeisen. Majoritním akcionářem a mateřskou společností celé skupiny je rakouská finanční instituce Raiffeisen Bank International AG. U této instituce je však situace podobná italské UniCredit či francouzské Société. I u ní je ukazatel P/BV nižší než 1, investoři tedy vnímají reálnou hodnotu kapitálu jako nižší než účetní.

Proto hodnotíme vlastnickou strukturu 6 body.

Byznys

Podnikání Raiffeisenbank vnímáme za rok 2017 jako velmi stabilní. Z pohledu úvěrového portfolia došlo k mírnému, spíše organickému růstu. Nejvýraznější bylo zvýšení podílu úvěrů fyzickým osobám na téměř 47 %. Naopak úvěry velkým právnickým osobám klesly na necelých 44 %.

Největší část tvořila i letos položka termínované úvěry, což je poměrně zvláštní pojem, který banka dále nerozvádí. Společně s hypotečními úvěry šlo o více než 94 % hrubé hodnoty úvěrového portfolia. Bohužel nejsou k dispozici podrobnější informace a nedá se tak přesně určit rizikovost těchto úvěrů. Podíl hypotečních úvěrů, které lze obecně považovat za méně rizikové než komerční nebo spotřebitelské úvěry, se ale zvýšil na téměř 39 %.

Celkově letos byznys Raiffeisenbank hodnotíme nadprůměrnými 8 body.

Transparentnost

Ačkoliv by banka mohla zveřejňovat větší množství informací, je její úroveň transparentnosti velmi nadprůměrná. Banka například zveřejňuje finanční data v tisících korunách. To je na českém bankovním trhu poměrně unikátní. Hodnotíme proto její úroveň transparentnosti velmi pozitivně a získává od nás 9 bodů.

Finanční pozice

[mil. Kč] 2017 2016 2015 2014
Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank 8 621 92 080 38 634 10 646
Pohledávky za bankami 105 330 5 782 4 192 23 188
Pohledávky za klienty čisté 218 983 211 412 184 924 174 542
Realizovatelná finanční aktiva 604 594 873 517
Finanční aktiva držená do splatnosti 0 2 546 11 265 12 420
Finanční aktiva v reálné hodnotě 3 859 3 885 3 347 4 218
Celkem aktiva 342 699 323 796 249 993 231 469
Vlastní kapitál celkem 27 905 26 415 25 373 23 721
Závazky vůči klientům 251 732 227 140 183 794 165 144
Závazky vůči bankám 31 372 33 593 12 608 14 390
Vydané dluhopisy 19 473 24 722 18 466 16 802
Finanční závazky v reálné hodnotě 4 625 2 917 2 589 2 773
Celkem dluh 314 794 297 381 224 621 207 746
Finanční páka 12,28 12,26 9,85 9,76
Zadluženost 91,86% 91,84% 89,85% 89,75%

Pohledávky a vklady u centrálních bank

[mil. Kč] 2017 2016
Reverzní repo operace 105 330 946
Ostatní vklady u centrálních bank 8 621 92 080
z toho PMR 4 966 3 708
Celkem 113 951 93 026

Hospodaření

[mil. Kč] 2017 2016 2015 2014
Čistý úrokový výnos 6 569 6 611 6 413 6 090
Čistý výnos z poplatků a provizí 2 004 1 781 1 926 1 997
Zisk před zdaněním 4 469 3 780 3 508 2 546
Čistý zisk 3 258 3 042 2 815 2 027
Úplný výsledek hospodaření 3 460 2 647 2 926 2 034
Cena peněz 0,39% 0,43% 0,47% 0,48%
Provozní náklady/Aktiva 1,89% 2,00% 2,14% 2,43%
Čistý zisk/Dluh 1,10% 0,89% 1,30% 0,98%
Čistý zisk/Aktiva 1,01% 0,82% 1,17% 0,88%

Struktura pohledávek

[mil. Kč] 2017 2016 2015
Pohledávky z běžných účtů 2 479 3 227 6 333
Termínované úvěry 124 388 125 215 106 552
Hypoteční úvěry 86 789 80 049 71 235
Finanční leasing 7 073 6 620 4 930
Dluhové cenné papíry 2 065 1 500 1 198
Ostatní 1 245 1 065 932
Celkem 224 039 217 676 191 180
Opravné položky celkem 5 056 6 264 6 256
Splatné na požádání 2 479 3 227 6 333
Splatné do 1 roku 60 325 59 563 50 670
Splatné nad 1 rok 161 235 154 886 134 176

 

Struktura pohledávek

[mil. Kč] 2017 2016 2015
Vládní sektor 892 1 092 1 217
Úvěry velkým právnickým osobám 98 564 101 993 99 467
Malé a střední podniky 19 296 16 434 6 656
Úvěry fyzickým osobám 105 287 98 157 83 840
Celkem 224 039 217 676 191 180

Struktura pohledávek

[mil. Kč] 2017 2016 2015
Zemědělství, rybolov, lesnictví, myslivost 2 469 1 719 1 499
Těžba nerostných surovin 214 147 101
Výrobní sektor 22 408 23 126 23 334
Výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody 7 769 8 554 10 220
Stavebnictví 5 127 3 909 5 225
Velkoobchod a maloobchod; oprava motorových vozidel, motocyklů, spotřebičů 17 757 17 240 15 499
Ubytování a veřejné stravování 3 037 2 964 2 803
Doprava, skladování a spoje 9 613 8 071 6 521
Finanční zprostředkování 6 393 7 950 7 309
Činnosti v oblasti nemovitostí a pronájmu 38 179 41 111 30 380
Veřejná správa, povinné sociální zabezpečení 974 1 145 1 292
Vzdělávání 774 647 593
Zdravotnictví a sociální péče 2 008 1 257 1 072
Ostatní veřejné, sociální a osobní služby 2 029 1 591 1 492
Činnosti domácností 105 287 98 245 83 840
(Nezajištěno) 43 980 38 183 34 854
Celkem 224 038 217 676 191 180

 

Struktura závazků vůči klientům dle segmentu

[mil. Kč] 2017 2016 2015
Vládní sektor 5 352 2 158 1 396
Vklady velkých právnických osob 84 492 78 734 73 154
Malé a střední podniky 32 720 31 551 22 959
Vklady fyzických osob 129 168 114 697 86 285
Celkem 251 732 227 140 183 794

 

Struktura závazků vůči klientům dle likvidity

[mil. Kč] 2017 2016 2015
Závazky splatné na požádání 227 863 199 829 160 389
Termínované závazky 23 432 27 069 23 173
Změna reálné hodnoty zajišťovaných položek 130 187 196
Ostatní 307 55 36
Celkem 251 732 227 140 183 794

Závěrečné upozornění

Analýzu vytvořila společnost Comsense analytics s.r.o. z veřejně dostupných informací, které zveřejnily instituce, jež jsou předmětem analýzy. Společnost Comsense analytics s.r.o. neručí za správnost finančních dat ani z nich vyplývajících finančních ukazatelů a vychází z předpokladu, že finanční data zveřejněná samotnými finančními institucemi představují reálné zachycení ekonomické reality, což potvrdily i jejich auditorské společnosti.

Cílem této analýzy není vyvolat paniku na českém kapitálovém trhu tím, že bychom upozorňovali na ty finanční instituce, které mají horší kreditní hodnocení než oceněné banky. Naopak společnost Comsense analytics s.r.o. má v úmyslu ocenit ty finanční instituce, které mají vysokou kreditní kvalitu a informační otevřenost vůči svým zákazníkům. Z toho důvodu tento dokument neobsahuje detailní hodnocení neoceněných institucí. Na vyžádání je však společnost Comsense analytics s.r.o. ochotna vydat detailní výsledky přímo zástupci neoceněné instituce, aby se transparentní formou dozvěděl, proč instituce nebyla oceněna.

Tato analýza vzniká na náklady společnosti Comsense analytics s.r.o. a její výsledky nejsou nijak ovlivněny jakýmkoliv obchodním vztahem s jakoukoliv bankovní institucí.

Analýza nehodnotí kvalitu služeb hodnocených bank, ale představuje názor společnosti Comsense analytics s.r.o. na kreditní kvalitu analyzovaných společností.

Kontakty

Comsense analytics s.r.o.

IČ: 056 26 561

Jiráskovo náměstí 1981/6

Praha 2

120 00

Mail: analyzy@comsense.cz

www.comsense.cz