UniCredit Bank

Díky fúzi Živnobanky a HVB Bank v roce 2006 vznikla čtvrtá největší banka na českém trhu. Následné sloučení české a slovenské odnože v roce 2013 dalo vzniknout UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.

Finanční pozice

UniCredit patří dlouhodobě ke čtyřem velkým bankám na českém trhu. Svoji velikostí má však na své konkurenty poměrně značný odstup.

Tabulka: Základní ukazatele finanční pozice UniCredit

[mil. Kč]

2016

2015

2014

2013

Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank

4 192

4 445

4 135

3 969

Pohledávky za bankami

139 900

106 611

48 782

71 460

Pohledávky za klienty čisté

385 572

351 541

339 510

289 945

Realizovatelná finanční aktiva

80 192

82 649

88 345

74 535

Finanční aktiva držená do splatnosti

186

186

191

1 128

Finanční aktiva oceňovaná reálnou hodnotou

9 027

9 567

12 979

15 474

Celkem aktiva

635 042

570 284

508 616

464 622

Vlastní kapitál celkem

66 891

61 506

58 410

50 747

Závazky vůči klientům

371 163

363 989

328 585

306 298

Závazky vůči bankám

115 524

59 702

54 742

49 798

Vydané dluhopisy

60 107

65 019

47 285

43 041

Finanční závazky určené k obchodování

6 569

7 036

7 552

5 388

Celkem dluh

568 151

508 778

450 206

413 875

Finanční páka

9,49

9,27

8,71

9,16

Zadluženost

89,47%

89,21%

88,52%

89,08%

V roce 2016 vzrostla celková bilanční suma UniCredit o více než 11 % na 635 miliard korun. Rostly především pohledávky za bankami a pohledávky za klienty, celkově o více než 67 miliard korun. Banka naopak snižovala finanční aktiva a pokladní hotovost.

Pokladní hotovost a ostatní vklady u centrálních bank klesly v roce 2016 o 5,7 % na 4,2 miliardy korun. To představuje podíl pouze 0,66 % na celkových aktivech. Nejedná se však o jediné vklady UniCredit u centrálních bank.

Tabulka: Struktura pohledávek UniCredit za bankami

[mil. Kč]

2016

2015

Běžné účty

1 204

1 714

Termínové vklady

6 830

44 277

Úvěry

7 977

6 415

Reverzní repo operace

117 501

46 000

Povinné minimální rezervy u centrální banky

6 388

8 205

Celkem

139 900

106 611

Největší tempo růstu v roce 2016 zaznamenaly v rozvaze UniCredit pohledávky za bankami, a to přes 31 %. Tento růst byl způsoben především růstem reverzních repo operací. Jedná se pravděpodobně především o repo operace s ČNB, tedy operace, které bance nepřináší téměř žádné zhodnocení. Banka však neuvádí detailnější rozdělení těchto pohledávek. Další 6,4 miliardy korun tvoří povinné minimální rezervy u centrálních bank.

Úvěry a pohledávky za klienty UniCredit rostly v roce 2016 meziročně o 9,7 %. To je poměrně dobrý výsledek, přesto však nestačí meziročnímu růstu aktiv banky a podíl úvěrů a pohledávek za klienty tak klesl o zhruba 1 procentní bod na 60,7 %.

UniCredit však také mírně snižovala množství finančních aktiv. Realizovatelná finanční aktiva meziročně klesla o zhruba 3 % na 80 miliard korun, finanční aktiva oceňovaná reálnou hodnotou pak o 5,6 % na 9 miliard korun. Oproti ostatním velkým bankám má však UniCredit vyšší podíl jiných než státních dluhopisů a finančních derivátů. Její portfolio finančních aktiv je tak rizikovější. Banka má také oproti jiným bankovním subjektům na českém trhu poměrně velkou expozici v různých měnách. Více než 58 % aktiv je alokováno v CZK a více než 40 % v EUR. To souvisí se spojením činnosti české a slovenské UniCredit.

Vlastní kapitál UniCredit meziročně vzrostl o 8,8 % na 66,9 miliardy korun. Bohužel tento růst nestačil růstu celkové bilanční sumy a vzrostla tak finanční páka a zadluženost banky, což vedlo k nižšímu bodovému hodnocení v této kategorii. Finanční páka bance roste již třetím rokem, a pokud by nastavený trend pokračoval, mohla by v příštím roce překonat i hodnotu 10.

Cizí zdroje banky vzrostly v roce 2016 o téměř 60 miliard korun ba 568 miliard korun. Zhruba 65 % tvořily závazky vůči klientům. Z nich tvoří největší část běžné účty, a to celkem 322,5 miliardy korun. Více než 56 % cizích zdrojů banky je tak splatných na požádání. Další velkou část cizích zdrojů tvoří závazky vůči bankám. Jedná se především o termínované vklady a repo operace, ale také například o měnový nástroj Evropské centrální banky TLTRO II v objemu 440 milionů eur.

Celkově hodnotíme finanční pozici UniCredit 7 body. Jedná se sice o velkou banku, oproti svým konkurentům na českém trhu však velikostně stále ztrácí. Banka sice rok od roku roste, negativní je ale také každoročně rostoucí finanční páka. To značí příliš rychlý růst a zvyšování rizikovosti banky. UniCredit má také rozdělené aktivity na českém a slovenském trhu a podstupuje tak vyšší měnové riziko. Má také rizikovější finanční aktiva.

Hospodaření

Velikostí zisku ani ziskovostí jako takovou nepatří UniCredit mezi nejúspěšnější banky na českém trhu. V roce 2016 navíc úplný výsledek hospodaření mírně klesl.

Tabulka: Přehled hospodaření UniCredit

[mil. Kč]

2016

2015

2014

2013

Čistý úrokový výnos

10 145

10 235

10 049

7 100

Čistý výnos z poplatků a provizí

3 823

3 843

3 557

2 836

Zisk před zdaněním

7 713

7 064

6 030

3 956

Čistý zisk

6 045

5 640

4 911

3 170

Úplný výsledek hospodaření

5 383

5 449

7 633

1 931

Cena peněz

0,30%

0,49%

0,71%

0,63%

Provozní náklady/Aktiva

1,29%

1,32%

1,37%

1,31%

Čistý zisk/Dluh

0,95%

1,07%

1,70%

0,47%

Čistý zisk/Aktiva

0,85%

0,96%

1,50%

0,42%

Čisté úrokové výnosy i čisté výnosy z poplatků a provizí v roce 2016 UniCredit mírně klesly a o několik desítek milionů klesl také úplný výsledek hospodaření na 5,4 miliardy korun. Vzhledem k růstu bilanční sumy tak klesla ziskovost UniCredit a s tím i bodové hodnocení. Bance se naopak podařilo poměrně značně snížit úrokové náklady na cizí zdroje, díky čemuž získává bodů více. Provozní náklady zůstaly na víceméně stejné úrovni a banka tak získává stále nadprůměrně bodové ohodnocení.

Celkově hodnotíme hospodaření UniCredit 7 body. Meziročně sice došlo k mírnému poklesu úplného výsledku hospodaření a tím i ziskovosti banky, na druhou stranu se ale UniCredit podařilo snížit úrokové náklady na cizí zdroje.

Vlastnická struktura

Hlavním akcionářem UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., byla do října 2016 UniCredit Bank Austria AG, Vídeň. Následně však došlo ke změně vlastnictví a nyní 100 % akcií české a slovenské UniCredit vlastní přímo mateřská společnost celé skupiny UniCredit S.p.A.

UniCredit S.p.A. je velmi významná evropská bankovní instituce s celkovým majetkem téměř 860 miliard eur (zhruba 23,2 bilionu korun) a vlastním kapitálem 39,3 miliardy eur (zhruba 1,06 bilionu korun) na konci roku 2016.

UniCredit má tak silného vlastníka, který vzhledem ke svojí velikosti podléhá značnému regulatornímu dohledu. Otázkou však je, jak významnou investicí je česko-slovenská pobočka UniCredit pro svoji mateřkou společnost. Během letošního roku se totiž objevovaly spekulace, že UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. je na prodej. Vlastníkem je stále UniCredit S.p.A., není ale jasné jak bude vše v budoucnu. Proto hodnotíme 7 body.

Byznys

UniCredit je bankou s větším podílem podnikové klientely. Na celkových úvěrech a pohledávkách za klienty se nefinanční podniky podílely v roce 2016 téměř 70 %. UniCredit neuvádí přesný počet klientů, na konci roku 2016 jich měla ale zhruba 350 tisíc. To je z dlouhodobějšího pohledu spíše stagnace.

Tabulka: Struktura pohledávek za klienty UniCredit čisté hodnotě podle sektorů

[mil. Kč]

2016

2015

Finanční instituce

9 797

10 724

Nefinanční podniky

268 668

244 266

Vládní sektor

1 669

1 744

Fyzické osoby a ostatní

105 438

94 807

Celkem

385 572

351 541

Opravné položky celkem

12 278

12 501

Rizikovější úvěry soukromým společnostem tak značně převyšují méně rizikové úvěry fyzickým osobám a domácnostem. Ty tvoři pravděpodobně méně než 27 % úvěrového portfolia UniCredit.

Tabulka: Struktura pohledávek za klienty UniCredit čisté hodnotě podle oboru činnosti

[mil. Kč]

2016

2015

Služby v oblasti nemovitostí

77 794

64 456

Finanční služby

9 747

10 707

Velkoobchod

27 679

28 426

Domácnosti

102 455

92 041

Maloobchod

7 243

7 910

Leasing a pronájem

5 842

4 156

Automobilový průmysl

8 775

6 484

Energetický průmysl

27 237

29 885

Ostatní

118 800

107 476

Celkem

385 572

351 541

UniCredit měla v roce 2016 úvěrovou expozici 77,8 miliardy korun jen do oblasti nemovitostí. To je dokonce více, než měly větší banky jako Česká spořitelna nebo Komerční banka. V rozdělení dominuje navíc položka „ostatní“, kterou banka ani detailněji nerozvádí.

Rizikovější struktura úvěrového portfolia se projevuje na poměrně vysokých opravných položkách. Ty měla na konci roku 2016 UniCredit ve výši 12,3 miliardy korun. To je více než měla například mnohem větší ČSOB. Opravné položky představují více než 3 % pohledávek za klienty. Například u České spořitelny byl tento podíl na konci roku 2016 2,6 %.

Tabulka: Struktura závazků vůči klientům UniCredit dle typu závazku

[mil. Kč]

2016

2015

Běžné účty

322 479

299 340

Termínové vklady

40 411

53 653

Repo operace

4 653

7 208

Ostatní

3 620

3 788

Celkem

371 163

363 989

Co se týče klientských vkladů u UniCredit, tvořily na konci roku 2016 drtivou většinu běžné účty. Tato část závazků banky je tak splatná de facto na požádání a vzniká velké riziko likvidního gapu.

Celkově hodnotíme byznys UniCredit 6 body. Počet klientů banky není přesně známý, podle odhadů spíše stagnuje. Banka má poměrně značnou úvěrovou expozici vůči podnikové klientele, která je obecně spíše rizikovější.

Transparentnost

V množství zveřejňovaných informací je na tom UniCredit poměrně dobře. Výroční zpráva obsahuje značné množství informací a vše je poměrně přehledně uspořádáno. Chybí však některé detailnější informace jako podrobné informace o provozních aktivech, klientské struktuře nebo zaměstnancích. Celkově však hodnotíme transparentnost banky 8 body.

Výsledné hodnocení UniCredit Bank

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia má sice oproti konkurenci několik nedostatků, stále se však dle našeho názoru jedná o stabilní bankovní instituci a získává celkem 7,2 bodu, což ji zařazuje do kategorie velmi bezpečných finančních institucí se ziskem certifikátu

Comsense důvěryhodná banka – Silver.

UniCredit

Počet bodů

Váha

Skóre

Datová část

Aktiva celkem

8

15 %

1,2

Vlastní kapitál

8

15 %

1,2

Finanční páka

6

20 %

1,2

Cena peněz

9

10 %

0,9

Provozní náklady / Aktiva

9

10 %

0,9

Čistý zisk

8

7,5 %

0,6

Zisk před zdaněním

8

7,5 %

0,6

Čistý zisk / Aktiva

6

5 %

0,3

Čistý zisk / Cizí zdroje

6

10 %

0,6

Celkem datová část

68

100%

7,5

Subjektivní část

Finanční pozice

6

25%

1,5

Hospodaření

7

20%

1,4

Vlastnická struktura

7

15%

1,1

Byznys

6

20%

1,2

Transparentnost

8

20%

1,6

Celkem subjektivní část

34

100%

6,8

Výsledek

Datová

60%

7,50

4,5

Subjektivní

40%

6,75

2,7

Výsledný počet bodů

 

 

7,20

Výsledné hodnocení

Silver