UniCredit Bank

 

Stáhnout analýzu UniCredit SILVER v PDF (staženo 220× )

Udělené body

Název banky Počet bodů Váha Skóre
Aktiva celkem 8 15% 1,2
Vlastní kapitál 8 15% 1,2
Finanční páka 6 20% 1,2
Cena peněz 9 10% 0,9
Provozní náklady / Aktiva 9 10% 0,9
Čistý zisk 8 7,5% 0,6
Zisk před zdaněním 8 7,5% 0,6
Čistý zisk / Aktiva 4 5% 0,2
Čistý zisk / Cizí zdroje 4 10% 0,4
Celkem datová část 64 100% 7,2
Subjektivní část
Finanční pozice 9 25% 2,3
Hospodaření 7 20% 1,4
Vlastnická struktura 6 15% 0,9
Byznys 8 20% 1,6
Transparentnost 9 20% 1,8
Celkem subjektivní část 39 100% 8,0
Výsledek
Datová 7,2 60% 4,3
Subjektivní 8,0 40% 3,2
Výsledný počet bodů 7,5
Výsledné hodnocení SILVER

Na pomyslném třetím místě se ziskem 7,5 bodů se umístila UniCredit Bank. Získává tak v ročníku 2018 ocenění – Comsense Důvěryhodná banka SILVER.

Komentář k subjektivní části

Finanční pozice

Na českém bankovním trhu se často hovoří o tzv. velké čtyřce. Tím jsou myšleny čtyři velké banky, které jsou již delší dobu těmi systémově nejvýznamnějšími. Tou nejmenší z nich je právě UniCredit Bank. To ale rozhodně neznamená, že tou nejhorší. V loňském roce sice bilanční suma UniCredit vzrostla jen o mírných 5,8 %. Velikost úvěrového portfolia banky vzrostla jen mírně. I tato banka se držela trendu českého bankovnictví a poměrně značně navýšila množství prostředků v reverzních operacích s ČNB. Celkově měla UniCredit u centrálních bank necelých 30 % bilanční sumy. To je ještě poměrně rozumný podíl.

Zhruba 57 % bilanční sumy tvoří pohledávky za klienty. Menší podíl bychom u banky viděli neradi. Zhruba dvě třetiny z nich jsou pohledávky za korporátní klientelou, na kterou je banka zaměřena. Druhou významnou skupinou dlužníků banky jsou fyzické osoby. Jedná se sice o mírně rizikovější portfolio, což se projevuje i ve zvýšeném podílu opravných položek, ty se však bance v roce 2017 podařilo snížit. Rizikovost je navíc vyvážena vklady u centrálních bank.

Z pohledu zdrojů financování byly i v případě této banky nejvýznamnější závazky vůči klientům. Zde byly největší položkou běžné účty, které tvoří 56 % veškerých cizích zdrojů. Poměrně značný podíl měly i závazky vůči bankám ve výši 174 miliard korun. U nich se však z většiny jednalo o termínované vklady, u nichž má banka alespoň částečně možnost řídit riziko likvidity.

Vlastní zdroje banky v roce 2017 vzrostly o necelých 7 %. Banka totiž nevyplácela dividendy, téměř celý výsledek hospodaření se tak převedl do vlastního kapitálu. UniCredit je tak jednou z mála bank, které se podařilo loni snížit zadluženost, ačkoliv pouze mírně. Nicméně tento fakt hodnotíme pozitivně.

Celkově hodnotíme finanční pozici UniCredit za rok 2017 velmi pozitivně 9 body.

Hospodaření

Při pohledu na hospodaření UniCredit vidíme v roce 2017 poměrně značný nárůst jak zisku před zdaněním, tak čistého zisku. Na druhou stranu i v hospodaření této banky se projevil růst úrokových sazeb ve změně čisté reálné hodnoty derivátů v zajištění peněžních toků a kurzových rozdílů, což vedlo k poklesu úplného výsledku hospodaření. Díky lepšímu výsledku hospodaření tento pokles není tak výrazný, jako u některých jiných bank. UniCredit se také podařilo udržet slušnou úroveň nákladovosti.

Celkově hodnotíme hospodaření stejným počtem bodů jako loni, tedy 7.

Vlastnická struktura

Majitelem banky je od října 2016 stále UniCredit S.p.A., tedy mateřská společnost celé skupiny UniCredit. Jedná se o italskou banku, o kterých se v poslední době mluvilo v souvislosti s problematickou finanční situací. Matka UniCredit je na tom o něco lépe, než některé konkurenční italské banky, přesto zde určité riziko vnímáme. Například ukazatel P/BV, který je jakýmsi oceněním trhu účetní hodnoty kapitálu, byl v době zpracování tohoto materiálu 0,48. To znamená, že trh oceňuje hodnotu kapitálu banky na zhruba polovinu. To je možné považovat, za signál určitého rizika.

Přesto se stále jedná o transparentního a silného vlastníka, hodnotíme tedy vlastnickou strukturu 6 body.

Byznys

Jak již bylo zmíněno, UniCredit má výrazné zastoupení podnikové klientely. Expozici vůči těmto klientům během roku 2017 mírně snížila na 265 miliard korun. Naopak vůči fyzickým osobám došlo k navýšení na 112,6 miliardy korun. Došlo především k růstu expozice vůči domácnostem. To lze hodnotit jako určitě zkonzervativnění portfolia. Dále banka také navýšila vklady u ČNB. Ty nebyly přehnaně vysoké a představují jedny z nejbezpečnějších aktiv. Došlo také ke snížení podílu pohledávek se selháním z 1,63 % na 1,2 %. Všechny tyto skutečnosti hodnotíme pozitivně.

Celkově tak hodnotíme kategorii byznys lépe než loni, a to 8 body.

Transparentnost

Zveřejňovaným množstvím informací a celkově transparentností se může UniCredit měřit se svými velkými konkurenty na českém trhu. Výroční zpráva obsahuje značné množství informací a vše je poměrně přehledně uspořádáno. Rozhodli jsme se proto letos zvýšit body v této kategorii a udělit bance 9 bodů.

Celkové hodnocení

Celkově si banka z letošního ročníku Důvěryhodné banky odnáší 7,5 bodu a ocenění SILVER.

Finanční pozice

[mil. Kč] 2017 2016 2015 2014
Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank 4 008 4 192 4 445 4 135
Pohledávky za bankami 210 188 139 900 106 611 48 782
Pohledávky za klienty čisté 386 672 385 572 351 541 339 510
Realizovatelná finanční aktiva 47 522 80 192 82 649 88 345
Finanční aktiva držená do splatnosti 175 186 186 191
Finanční aktiva oceňovaná reálnou hodnotou 8 115 9 027 9 567 12 979
Celkem aktiva 672 078 635 042 570 284 508 616
Vlastní kapitál celkem 71 496 66 891 61 506 58 410
Závazky vůči klientům 360 473 371 163 363 989 328 585
Závazky vůči bankám 174 274 115 524 59 702 54 742
Vydané dluhopisy 40 000 60 107 65 019 47 285
Finanční závazky určené k obchodování 8 199 6 569 7 036 7 552
Celkem dluh 600 582 568 151 508 778 450 206
Finanční páka 9,40 9,49 9,27 8,71
Zadluženost 89,36% 89,47% 89,21% 88,52%

Pohledávky a vklady u centrálních bank

[mil. Kč] 2017 2016
Reverzní repo operace 199 020 117 501
Ostatní vklady u centrálních bank 44 109
z toho PMR 4 246 6 388
Celkem 199 064 117 610

Hospodaření

[mil. Kč] 2017 2016 2015 2014
Čistý úrokový výnos 11 218 10 145 10 235 10 049
Čistý výnos z poplatků a provizí 3 465 3 823 3 843 3 557
Zisk před zdaněním 9 289 7 713 7 064 6 030
Čistý zisk 7 626 6 045 5 640 4 911
Úplný výsledek hospodaření 4 718 5 383 5 449 7 633
Cena peněz 0,18% 0,30% 0,49% 0,71%
Provozní náklady/Aktiva 1,22% 1,29% 1,32% 1,37%
Čistý zisk/Dluh 0,79% 0,95% 1,07% 1,70%
Čistý zisk/Aktiva 0,70% 0,85% 0,96% 1,50%

Struktura pohledávek za klienty

[mil. Kč] 2017 2016 2015
Finanční instituce 6 033 9 797 10 724
Nefinanční podniky 265 459 268 668 244 266
Vládní sektor 2 712 1 669 1 744
Fyzické osoby a ostatní 112 648 105 438 94 807
Celkem 386 852 385 572 351 541
Opravné položky celkem 10 609 12 278 12 501

Expozice vůči kreditnímu riziku

[mil. Kč] 2017 2016 2015
Služby v oblasti nemovitostí 64 000 77 794 64 456
Finanční služby 5 943 9 747 10 707
Velkoobchod 32 792 27 679 28 426
Domácnosti 109 336 102 455 92 041
Maloobchod 8 456 7 243 7 910
Leasing a pronájem 6 343 5 842 4 156
Automobilový průmysl 8 807 8 775 6 484
Energetický průmysl 28 499 27 237 29 885
Ostatní 122 496 118 800 107 476
Celkem 386 672 385 572 351 541

Struktura poskytnutých úvěrů

[mil. Kč] 2017 2016
Bez selhání Se selháním Bez selhání Se selháním
Běžné účty (kontokorenty) 36 698 475 34 441 474
Rezidentské hypoteční úvěry 94 797 611 90 932 696
Ostatní hypoteční úvěry 39 200 761 62 473 1 902
Leasing 24 189 671 26 676 643
Kreditní karty a spotřebitelské úvěry 11 400 172 11 723 107
Faktoring 6 571 116 6 087 144
Ostatní úvěry 168 905 1 728 147 065 2 209
Celkem 382 138 4 534 379 397 6 175

Struktura pohledávek za bankami

[mil. Kč] 2017 2016 2015
Běžné účty 1 328 1 204 1 714
Termínové vklady 648 6 830 44 277
Úvěry 4 946 7 977 6 415
Reverzní repo operace 199 020 117 501 46 000
Povinné minimální rezervy u centrální banky 4 246 6 388 8 205
Celkem 210 188 139 900 106 611

Struktura závazků vůči klientům

[mil. Kč] 2017 2016 2015
Běžné účty 336 392 322 479 299 340
Termínové vklady 21 023 40 411 53 653
Repo operace 0 4 653 7 208
Ostatní 3 058 3 620 3 788
Celkem 360 473 371 163 363 989

Struktura vydaných dluhopisů

[mil. Kč] 2017 2016 2015
Hypoteční zástavní listy 35 385 49 183 51 661
Strukturované dluhopisy 3 834 8 170 7 809
Bez kuponové dluhopisy 0 1 664 1 844
Jiné emitované dluhové cenné papíry 781 1 090 3 705
Celkem 40 000 60 107 65 019

Závěrečné upozornění

Analýzu vytvořila společnost Comsense analytics s.r.o. z veřejně dostupných informací, které zveřejnily instituce, jež jsou předmětem analýzy. Společnost Comsense analytics s.r.o. neručí za správnost finančních dat ani z nich vyplývajících finančních ukazatelů a vychází z předpokladu, že finanční data zveřejněná samotnými finančními institucemi představují reálné zachycení ekonomické reality, což potvrdily i jejich auditorské společnosti.

Cílem této analýzy není vyvolat paniku na českém kapitálovém trhu tím, že bychom upozorňovali na ty finanční instituce, které mají horší kreditní hodnocení než oceněné banky. Naopak společnost Comsense analytics s.r.o. má v úmyslu ocenit ty finanční instituce, které mají vysokou kreditní kvalitu a informační otevřenost vůči svým zákazníkům. Z toho důvodu tento dokument neobsahuje detailní hodnocení neoceněných institucí. Na vyžádání je však společnost Comsense analytics s.r.o. ochotna vydat detailní výsledky přímo zástupci neoceněné instituce, aby se transparentní formou dozvěděl, proč instituce nebyla oceněna.

Tato analýza vzniká na náklady společnosti Comsense analytics s.r.o. a její výsledky nejsou nijak ovlivněny jakýmkoliv obchodním vztahem s jakoukoliv bankovní institucí.

Analýza nehodnotí kvalitu služeb hodnocených bank, ale představuje názor společnosti Comsense analytics s.r.o. na kreditní kvalitu analyzovaných společností.

Kontakty

Comsense analytics s.r.o.

IČ: 056 26 561

Jiráskovo náměstí 1981/6

Praha 2

120 00

Mail: analyzy@comsense.cz

www.comsense.cz